Basisschool Sint-Barbaracollege - Heilig Hartplein 3/ Trapstraat 26 te Zottegem België - 0032 (0)9/ 360 05 96

Basisschool Sint-Barbaracollege - Heilig Hartplein 3/ Trapstraat 26 te Zottegem België - 0032 (0)9/ 360 05 96

STARTPAGINA

KBZ Katholiek Baisisonderwijs Zottegem
Vrije Scholengemeenschap Vlaamse Ardennen

Basisschool Sint-Barbaracollege - Heilig Hartplein 3/ Trapstraat 26 te Zottegem België - 0032 (0)9 360 05 96

 

ZORG voor elk KIND

Globale aanpak waarbij overheid, scholen en leerkrachten de leerkansen van alle leerlingen proberen te maximaliseren. Zij doen dit door rekening te houden met de specifieke eigenschappen van die leerlingen en vanuit een zo breed mogelijke kennis van de leefwereld en de sociale, economische en culturele condities waaronder de leerlingen opgroeien.
Concreet uit zorgverbreding zich in:
- het organiseren van leerlingvolgsystemen
- het differentiëren van het leerproces
- taalvaardigheidsonderwijs voor allochtone leerlingen
- het bevorderen van de betrokkenheid van ouders bij het schoolse gebeuren
- het nemen van maatregelen om ontwikkelings- en leerachterstand te voorkomen en te remediëren, door intercultureel en geïntegreerd onderwijs, enz.


Middelen voor zorgZorg_files/Middelen%20zorg%202011.pdf

 Scholen krijgen middelen van de overheid om hun werking te realiseren. We focussen ons hier op de middelen die scholen krijgen om een brede zorg te kunnen  garanderen:

1   Scholen beschikken over een lestijdenpakket dat ze vrij kunnen aanwenden. Hierdoor kunnen zij naar eigen wens een ambulante leerkracht, een taakleraar of een beleidsondersteuner aanstellen.

2   Het 'Decreet gelijke onderwijskansen-1' biedt bijkomende kansen voor het  creëren van een brede zorg voor...
LEES VERDER Middelen zorg 2011.pdf

1.   De kern van zorgbreed werken is het 'leren' van elk kind. Zeker als je weet dat een
      schooljaar slechts ca 38 weken telt. 
2.   Het leren is  afhankelijk van de tijd.  
3.  
Leertijd heeft zowel te maken met de tijd die het kind nodig heeft als met de tijd die het kind wil/kan nemen. 
4.   De tijd die een kind nodig heeft, is afhankelijk van:
            - zijn aanleg,
LEES VERDER Stellingen zorgzaam werken 2011.pdf           


Stellingnames zorgZorg_files/Stellingen%20zorgzaam%20werken%202011_1.pdf

Uitgangspunten zorgZorg_files/Uitgangspunten%20zorg%202011.pdf

Zorg voor elk kindZorg_files/ZORG%20VOOR%20ELK%20KIND%202011.pdf

LeerlingendossierZorg_files/Leerlingendossier%202011.pdf

Welbevinden en betrokkenheidZorg_files/Welbevinden%20en%20betrokkenheid%202011.pdf

LeerlingvolgdossierZorg_files/Leerlingvolgsysteem.pdf

Multi Disciplinair OverlegZorg_files/MDO%202011.pdf

Zorg in scholengemeenschapZorg_files/Zorg%20in%20scholengemeenschap%202011.pdf

Zorg, voor wie?Zorg_files/Zorg%20voor%20wie%202011.pdf

Extra-zorginitiatievenZorg_files/Extra-zorg%20initiatieven%202011.pdf

HuiswerkbeleidZorg_files/Huiswerkbeleid%202011.pdf

Overgang 3KS - 1LSZorg_files/OVERGANG%202KS%20-%201LS%202011.pdf

CrisissituatieZorg_files/CRISSITUATIE%202011.pdf

ZorgteamZorg_files/ZORGTEAM%202011.pdf

‘Werken aan de ontplooiing van ieder kind vanuit brede zorg’ is een basisopdracht voor onze school.

Vertrekpunt voor de werking van de school is haar eigen fundamentele visie op opvoeding en onderwijs. Die schooleigen visie ligt vast in het schooleigen opvoedingsproject. Van daaruit maakt en verantwoordt de school haar keuzes. Die concretiseert ze in haar schoolwerkplan
1 Wat onze school wil… Dat kinderen openbloeien in al hun talenten van hart en verstand van taal en beweging.
LEES VERDER Uitgangspunten zorg 2011.pdf

Zorg is belangrijk op onze school. Wij willen er voor zorgen dat ieder kind de beste kansen krijgt om zich zo goedmogelijk te ontplooien. Soms lukt dit echter niet zomaar.

We onderscheiden in de toekomst 4 fasen:
Fase 0 - Goede preventieve basiszorg

De leerkracht biedt de eerstelijnshulp in de klas. Hij krijgt de ondersteuning van onze zorgcoördinator Kurt Van ...
LEES VERDER ZORG VOOR ELK KIND 2011.pdf

Voor elk kind dat ingeschreven is in onze school, wordt vanaf de eerste kleuterklas een leerlingdossier opgemaakt en uiteraard goed bijgehouden.  Hierin worden alle relevante gegevens i.v.m. het kind opgenomen.  

De dossiers worden online bewaard via Omniwize. De klasleerkracht kan de leerlingdossiers van zijn/haar zorgenkinderen geregeld ter hand te nemen om aan te vullen met relevante gegevens: observaties, evaluaties, mededelingen ouders, proeven, inbreng externen, e.d.m.

LEES VERDER Leerlingendossier 2011.pdf

Tweemaandelijks houdt de klastitularis - mogelijk in samenwerking of in overleg met een ambulante leerkracht - een klasscreening i.v.m. welbevinden en betrokkenheid. 

De resultaten van de screening opgenomen in het leerlingrapport Omniwize. 
Deze gegevens kunnen voor de leerkracht aanleiding geven tot het maken van grondige analyse en een interventie op klas- of leerlingniveau. 
Ze worden ook meegedragen voor de MDO's. 
LEES VERDER Welbevinden en betrokkenheid 2011.pdf

1   Kleuterafdeling
Voor de opvolging van onze kleuters verwijzen wij graag naar Omniwize waarin de syntheseformulieren van totaalmethode Confetti opgenomen zijn. 
In de derde kleuterklas worden de kinderen getest in de klas.  De testvorm kan variëren en wordt gesuggereerd door het CLB..

LEES VERDER Leerlingvolgsysteem.pdf

1   Inleidend 

Reeds vroeg was het MDO het kloppend hart van de school die wenst zorgzaam om te gaan met kinderen, ouders en leerkrachten!
Het lerende kind doet ervaringen op in denken, doen en zijn.
Alle vormen van leren zijn hier aan de orde.
Een zorgbrede school die uit is op de ontplooiing van het totale kind, is bekommerd om alle facetten van het lerende LEES VERDER MDO 2011.pdf

 1   Schets

Onze vrije scholengemeenschap ‘Vlaamse ardennen’ bestaat sedert september 2003 uit 2 schoolbesturen en drie onderscheiden scholen: onze basisschool ‘Sint-Barbaracollege’ en ook de vrije basisscholen ‘Lilare’ uit Brakel-Michelbeke en de vrije basisschool ‘De Groene Heuvel’ uit Zwalm-Latem.

LEES VERDER Zorg in scholengemeenschap 2011.pdf

Zorg voor zorgenkinderen!

1.  Zorg voor kinderen met leermoeilijkheden

Kinderen die met leermoeilijkheden kampen, kunnen genieten van extra aandacht en begeleiding van de klasleerkracht.  Zij worden tijdens de lessen en bij zelfstandige werkmomenten individueel of in kleine groep begeleid en krijgen alzo extra kansen.  Het kan ook zijn dat zij differentiële taken aangeboden krijgen, ...
LEES VERDER Zorg voor wie 2011.pdf 

Zelfstandig werk

We proberen om de kinderen veel zelfstandig laten werken (met natuurlijk de nodige ondersteuning door de leerkracht of zorgleerkracht). We passen verschillende werkvormen toe:

Contractwerk
Elke leerling krijgt een 'contract'. Dit is een blad met allerlei activiteiten. Sommige taken moeten de kinderen maken (moet-taken), sommige taken mogen de kinderen maken (mag-taken). Samen met de leerkracht spreken de...
LEES VERDER Extra-zorg initiatieven 2011.pdf

Huiswerk:
- Huiswerk ligt in het verlengde van het leerproces wat in de klas is gestart: het eerste doel is het verwerken en inoefenen van de leerinhouden.
- Het vormt de brug tussen de school en de ouders (ouder(s) weten zo beter wat er op school gebeurt.)
- Er moeten ook duidelijke afspraken zijn naar wat ouder(s) wel en niet moeten en mogen doen bij huistaak:

LEES VERDER Huiswerkbeleid 2011.pdf

De school volgt – met ondersteuning van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) - alle kleuters vanaf de eerste kleuterklas. Daarbij gaat aandacht naar alle aspecten van de ontwikkeling.


Daarvoor gebruikt de school een ‘Kleutervolgsysteem’ (Omniwize-klasmanagement) en de totaalmethode Confetti. Dit is een methode waarmee de school vanuit het Ontwikkelingsplan de ontwikkeling van de kleuters stap voor stap kan volgen. Het systeem houdt rekening met de ervaring van de kleuter (hoe hij zich voelt en in welke mate hij
LEES VERDER OVERGANG 2KS - 1LS 2011.pdf

Pestproblemen,  een sterfgeval, een ongeval op school, plots afscheid van een klasgenoot, …
Dit soort gebeurtenissen komen op iedere school voor en roepen allerlei emoties op bij alle leden van de schoolgemeenschap. Gevoelens van verdriet, ongeloof, woede, onbegrip, angst, onzekerheid,… zijn dan heel normaal.
Hoe vangen we de leerlingen op wanneer een probleemsituatie zich voordoet? Welke activiteiten kunnen helpen bij het verwerken van moeilijke gebeurtenissen?
LEES VERDER CRISISSITUATIE 2011.pdf

Alle leerkrachten houden zo veel mogelijk rekening met de persoonlijkheidsverschillen van elk kind. Zij proberen optimale groei- en leerkansen te bieden om àlle kinderen maximaal te laten ontplooien in de eigen persoonlijkheidsgroei en -ontwikkeling. Zij maken dan ook het SBC-zorgteam uit! 

Daarvoor hanteren we instrumenten om de individuele verschillen binnen alle domeinen van de persoonlijkheidsontwikkeling te bepalen en aan te geven, bijvoorbeeld ons kindvolgsysteem. We volgen elk
LEES VERDER ZORGTEAM 2011.pdf


GONZorg_files/GON%202011.pdf

Anderstalige nieuwkomersZorg_files/ANDERSTALIGE%20NIEUWKOMERS%202011.pdf

GOKZorg_files/GOK%202011.pdf

Leren lerenZorg_files/Leren%20leren%20praktijk.pdf

LeerstoornissenZorg_files/Leerstoornissen%202011.pdf

WAT IS GON?
Geïntegreerd onderwijs biedt de kans aan kinderen en jongeren met een beperking om in het gewoon onderwijs les te volgen met extra ondersteuning en begeleiding vanuit het buitengewoon onderwijs.

WELKE BEPERKINGEN KOMEN IN AANMERKING VOOR GON?

motorische problemen (type 4) gerelateerd aan de onderstaande beperkingen

visuele problemen (type 6)

LEES VERDER GON 2011.pdf

Anderstalige nieuwkomers zijn kinderen die pas vanuit het buitenland naar België zijn gekomen. Ze kennen nog geen Nederlands, maar zijn wel leerplichtig. In scholen waar veel anderstalige nieuwkomers zijn, wordt voor deze leerlingen een onthaalklas ingericht. Tot op heden waren er in onze school echter niet voldoende anderstalige nieuwkomers ingeschreven om zo’n onthaalklas in te richten. Toch vinden wij het belangrijk om deze kinderen goed op te vangen en hen zo goed mogelijk te begeleiden in hun schoolloopbaan. De klastitularis en ...
LEES VERDER ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS 2011.pdf

Het decreet Gelijke Onderwijskansen (GOK) zag het levenslicht in september 2002. Dit geïntegreerd ondersteuningaanbod wil alle kinderen dezelfde optimale mogelijkheden bieden om te leren en zich te ontwikkelen. Dit decreet wil tegelijk uitsluiting, sociale scheiding en discriminatie tegengaan en heeft daarom speciale aandacht voor kinderen uit kansarme milieus.
Het beleid Gelijke Onderwijskansen bestaat uit drie onderdelen:
Inschrijvingsrecht (GOK I): het recht op inschrijving van een kind in een school naar keuze en de wijze ... LEES VERDER GOK 2011.pdf

LEREN LEREN IS VEEL MEER DAN STUDEREN!

Wie in deze wereld meewil, moet meer dan alleen vakbekwaam zijn. Hij moet ook flexibel, inventief zijn en kunnen samenwerken. Bovendien wordt steeds meer een beroep gedaan op het zelfstandig leervermogen van mensen om 'bij te blijven'. Mensen moeten hun leven lang leren. En dat kan enkel als jezelfstandig hebt leren leren.

Levenslang leren lijkt een veroordeling, maar het is de ultieme uitdaging in het onderwijs: niet kennisoverdracht, maar vaardigheidstraining. Niet meer alleen: 'Wat moeten we hen leren?'
LEES VERDER Leren leren praktijk.pdf

Dit artikel biedt een korte omschrijving van de meest frequente leerstoornissen bij normaal begaafde kinderen. De bedoeling is dat je bij elke naam een wat concreter

beeld kan vormen van de invloed van de stoornis op het klasgebeuren.

De diagnostiek van een leerstoornis gebeurt door professionelen met nodige achtergrond en bij voorkeur door een multi-disciplinair team. Bij vermoeden van een leerstoornis bij een leerling, verwijst de school best door naar het CLB voor verder onderzoek.

LEES VERDER Leerstoornissen 2011.pdf


CLBZorg_files/CLB%202011.pdf

De school en het CLB-team plannen samen de activiteiten die in de loop van een schooljaar worden georganiseerd. Deze activiteiten worden in onderlinge afspraak vastgelegd en jaarlijks besproken. Voor de school kan de CLB-begeleiding een ondersteuning bij volgende activiteiten betekenen:

•  ontwikkelingsbegeleiding in de kleuterklas en de overgang naar het eerste leerjaar;

•  aanpak van leerproblemen (vooral in de eerste leerjaren van het lager onderwijs);

LEES VERDER CLB 2011.pdf


Realisatie van een zorgplan
Stappenplan zorgvraagZorg_files/Hoe%20realiseren%20wij%20een%20zorgplan.pdf

Hoe realiseren wij een zorgplan?
1   Observatie in de klas door de klastitularis

+   In het kind/leerlingvolgsysteem wordt rekening gehouden met alle aspecten van de persoonlijkheid van het kind.

+   Het KVS is gebaseerd op het ontwikkelingsplan.

+   De kinderen van de 3de kleuterklas worden getest met het oog op het 1ste leerjaar.

+   In de lagere school worden 2 keer per schooljaar standaardtoetsen van het VCLB afgenomen. Dit voor lezen,

LEES VERDER Hoe_realiseren_wij_een_zorgplan.pdf


VoorleestipsZorg_files/Boekenbende_voorleestips.pdf

Voorleestips

Maar hoe begin je er aan? Een handleiding “succesvol voorlezen” bestaat alvast niet. Het is door het te doen dat je leert hoe het moet. Maar een aantal tips kunnen we je alvast meegeven. Klik hier voor meer.

Negen basistips om voorlezen tot een goed eind te brengen.

1. Voorlezen doe je op een rustige plek.

Voorlezen kan in principe overal, tenminste als er weinig of geen afleiding mogelijk is.

LEES VERDER Boekenbende_voorleestips.pdf


Gedifferentieerd rapportZorg_files/aanpak%20gedifferentieerd%20rapport%20Omniwize.pdf

Aanpak gedifferentieerd rapport

voor kinderen met leerproblemen en leerstoornissen.

In onze zorgbrede werking op school staat een gedifferentieerde aanpak voor elk kind centraal. De klastitularis geeft extra instructie, reikt hulpmiddelen aan, geeft meer tijd, … aan kinderen die met bepaalde leerstofonderdelen moeitehebben.

Deze specifieke aanpak mondt dan uiteindelijk uit in een aangepaste evaluatie.
LEES VERDER aanpak gedifferentieerd rapport Omniwize.pdf