Basisschool Sint-Barbaracollege - Heilig Hartplein 3/ Trapstraat 26 te Zottegem België - 0032 (0)9/ 360 05 96

Basisschool Sint-Barbaracollege - Heilig Hartplein 3/ Trapstraat 26 te Zottegem België - 0032 (0)9/ 360 05 96

INLICHTINGEN

Basisschool Sint-Barbaracollege - Heilig Hartplein 3/ Trapstraat 26 te Zottegem België - 0032 (0)9 360 05 96

KBZ Katholiek Basisonderwijs Zottegem
Vrije Scholengemeenschap Vlaamse Ardennen

STARTPAGINA

 
 

Belangrijk
Bij de inschrijving moet een officieel document worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont: de ID-kaart, een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, een reispas,...

Gezinnen kunnen een schooltoelage aanvragen voor kinderen in kleuter- en lager onderwijs. Heeft u vragen of wenst u hulp bij het invullen van de aanvraag?
Contacteer dan: het secretariaat van de school of de Provinciale Dienst, W.Wilsonplein, 2 9000 Gent. U kan er ook langsgaan elke maandag - en woensdagnamiddag van 13u 30 tot 16 u Tel 078 15 78 70
het OCMW, Dienst Sociale Zaken van het Stadsbestuur - bel het gratis 1700 nummer van de Vlaamse overheid - de website www.studietoelagen.be

ALGEMEEN

WELKOM OP SCHOOL!

INSCHRIJVEN VAN KLEUTERS

Kleuters mogen worden ingeschreven vanaf de datum waarop zij de leeftijd van twee jaar en zes maanden bereiken. Als ze jonger zijn dan drie jaar, worden ze slechts in de klassen toegelaten vanaf de instapdatum na hun inschrijving. Kleuters die twee jaar en zes maanden worden op een instapdatum, worden op die dag in het kleuteronderwijs toegelaten.
Vóór de instapdatum mag de kleuter niet in de school aanwezig zijn, zelfs niet op proef, ook al is hij ouder dan twee jaar en zes maanden. Inspecteurs en verificateurs houden hierop toezicht.
Voor kleuters moet schriftelijk bevestigd worden dat zij niet in een andere school zijn ingeschreven.
Probeer je kind mee te nemen bij de inschrijving of de opendeurdag. Neem daarvoor ruim de tijd, zodat jullie samen het klasje kunnen bezoeken. Laat broertjes, zusjes of vriendjes vertellen over wat ze in de kleuterklas allemaal doen. Vertel je kleuter dat hij al zo groot is dat hij naar de kleuterschool mag. Wen je kind al aan het uur van opstaan. De meeste 3-jarigen hebben nog 11 uur slaap nodig. Wanneer dat niet kan, zorg dan voor voldoende middagrust. Vertel zelf ook af en toe iets over de school, maar stel het ook niet al te rooskleurig voor. Er bestaan ook leuke boekjes die het handig maken om wat te vertellen over de kleuterschool.

De kleuterschool is al lang geen bewaarschool meer. Ons kleuteronderwijs is uitstekend en geldt zelfs als model voor Europa en de wereld. En ook al zijn kinderen voor hun zes jaar niet leerplichtig, toch streef ik ernaar dat ze zoveel mogelijk ingeschreven worden én ook daadwerkelijk naar school gaan. Omdat ik ervan overtuigd ben dat kleuteronderwijs de ideale start is voor een succesvolle schoolloopbaan. De onderste sport van de onderwijsladder bepaalt heel sterk hoe hoog een kind nadien kan opklimmen.

Onze kleuterjuffen bereiden de kleuters voor op een goede start in het lager onderwijs: door sociale vaardigheden bij te brengen, vertrouwdheid met de onderwijstaal, elementaire schoolse vaardigheden, Leren leven in een groep en omgaan met anderen. Veel plezier kunnen maken en vriendjes leren kennen. Het Nederlands beter gebruiken. Er is veel aandacht voor sport en beweging.
In de eerste klassen nog op een erg speelse manier. In de derde kleuterklas met activiteiten die meer taak- en prestatiegericht zijn, bv. om spelenderwijs de fijne motoriek te ontwikkelen die nodig is voor schrijven in het lager onderwijs. Ook problemen of ontwikkelingsachterstand kunnen tijdig en preventief aangepakt worden.

Toch zijn nog niet alle ouders overtuigd van het belang van vroege en vooral regelmatige aanwezigheid van hun kleuters op school. Hun kinderen dreigen zo aan het lager onderwijs te beginnen met een achterstand en dat is een handicap die ze vaak de rest van hun schoolloopbaan meeslepen. Voor gezinnen bijvoorbeeld waar thuis geen (standaard) Nederlands wordt gesproken, is de kleuterklas een taalbad dat noodzakelijk kan zijn om later geen taal- en leerachterstand op te lopen.

In Vlaanderen neemt een beperkte groep kinderen niet deel of te laat aan het kleuteronderwijs. Dat is jammer, temeer omdat ons kleuteronderwijs van een zeer hoog niveau is. In consulten op de leeftijd van 15 en/of 24 maanden worden ouders geïnformeerd door Kind en Gezin over het belang van het kleuteronderwijs en worden ze aangespoord stil te staan bij het kiezen van een kleuterschool. De regionale verpleegkundigen van Kind en Gezin brengen een huisbezoek aan ouders van niet-ingeschreven kleuters. Zij bekijken wat ze kunnen doen om de ouders te stimuleren. We hopen zo vooral die groep kleuters te bereiken die het meeste risico lopen op een achterstand van bij het begin van hun schoolloopbaan.

AANWEZIGHEID VAN KLEUTERS

RIJP ZIJN

EEN LEEG STOELTJE?

Inschrijven is één zaak. Regelmatig aanwezig zijn een andere. Het gebeurt nog te vaak dat kinderen langere periodes afwezig zijn omwille van moeilijk aanvaardbare motieven zoals een gunstige vakantieregeling (goedkoper reizen) voor de ouders. Onregelmatig aanwezig zijn op school kan aanleiding geven tot negatieve effecten en minder schoolkansen.

Het kan echter ook niet de bedoeling zijn dat alle kinderen vanaf 2,5 jaar alle dagen op school moèten zijn. Het kind moet er klaar voor zijn. De kleuterschool is dan ook geen veredelde crèche! Om met succes in de kleuterschool te stappen, zonder een hinder te zijn voor de andere kleutertjes, moet een kind ongeveer in staat zijn om aan volgende randvoorwaarden en verwachtingen van de school te voldoen. Hierbij een niet volledige lijst.

Het kind moet ongeveer in staat zijn om:
- halve of hele dagen wakker te blijven (starten met voormiddagen?)
- eigen bovenkledij te kunnen aantrekken
- met andere kindjes te kunnen spelen
- zich een tijdje met iets te kunnen bezighouden
- een veilig gedrag te vertonen
- zijn eigen boekentasje te kunnen terugvinden tussen andere
- enkele uren zonder mama of papa te kunnen doorbrengen
- te begrijpen dat mama of papa straks terugkomt
- meestal te kunnen zeggen als het naar het toilet moet gaan
- de aandacht van de juf te willen delen met andere kindjes
- te kunnen "luisteren" naar de juf en doen wat zij vraagt
- enige leerbaarheid te vertonen
- …

De schoolinspectie eist het stipt naleven van de openingstijden van de school.
Maak er een goede gewoonte van om je kind tijdig naar school te brengen. Liefst enkele minuten voor het belsignaal. Zo kunnen ze nog even met hun vriendjes spelen en samen op een aangename manier de klasdag beginnen.
Het is erg storend voor de kleuterleerkracht en haar klasje wanneer sommigen te laat in de klas komen. Vaak gaat het steeds om dezelfde kleuters. Ze missen vaak een belangrijke uitleg, een toffe start, een onmisbaar onthaalgesprek,…

Elke ouder zal hoe dan ook wel eens een huilend kind moeten achterlaten. De eerste dag en ook de tweede dag kan dit nog meevallen. Het is vaak zo nieuw voor het kind, dat het overweldigd wordt door alles wat daar gebeurt en daardoor nog niet schreit. Maar vaak zie je dat het kind het na enkele dagen lastiger krijgt om afscheid te nemen, omdat het nu beseft dat dit voortaan elke dag zo zal zijn. Neem in elk geval kordaat afscheid van je kind, vertel het duidelijk dat je straks terugkomt, maar laat het dan aan de juf over. Meestal is het verdriet al over als je de schoolpoort net uit bent.

Vind meer info over studietoelagen
Bekijk en beluister
de tv- en radiospotjes
Lees meer op
de Klasse-website

AFHALEN VAN KLEUTERS

Zeg je kind duidelijk dat het straks voor het middageten of 's avonds wordt afgehaald. Vertel je kind ook altijd wie het mag verwachten. Je kan er eventueel ook voor zorgen dat je voor de lunch of de speeltijd iets meegeeft waarvan je zeker weet dat je kleuter het lekker vindt. Denk ook aan een reservebroekje voor het geval er een "ongelukje" gebeurt. Als je vindt dat je kind nog moet slapen, durf er dan zeker over te praten met de kleuterleid(st)er. Aarzel trouwens niet om met de kleuterleidster kleine en grote problemen te bespreken.


Bereid je ook wat voor op de thuiskomst van je kleuter. De kans is groot dat je kleuter heel moe en prikkelbaar is. Laat je kind maar even bekomen en probeer wat extra tijd vrij te maken om rustige activiteitjes met de kinderen te doen. Verlang van je kleuter niet dat hij je alles vertelt, want vaak is het nog te veel om te verwerken en geniet het kind gewoon van jouw aandacht, zonder dat het zelf nog veel moet doen.

Klik hier om te berekenen wanneer uw kind mag instappen in de kleuterklassen.