Wij zijn SBC

Opvoedingsproject

‘Wat onze school wil’

Dat kinderen openbloeien

in al hun talenten

van hart en verstand

van taal en beweging.

Onze school streeft naar kwaliteitsonderwijs met oog voor de totale en volgehouden persoonlijkheidsontwikkeling van het kind met zijn aanleg en in zijn milieu, met bijzondere aandacht en zorg voor de kansarmen en zwakkeren, met respect voor en aanvaarding van elk kind.

Elk kind is uniek.

Elk kind heeft recht op vorming, aangepast aan zijn mogelijkheden. Elk kind krijgt maximale ontplooiingskansen voor hart, hoofd en handen.

Een dynamische school die streeft naar verdere uitbouw en verbetering, die open staat voor vernieuwing met bijscholing en herbronning als belangrijke hulpmiddelen.


Open op de wereld

van aarde en water

van plant en dier.

Onze school is geen eiland. In onze school gaan we met de kinderen op verkenning. Al verkennend bouwen zij de wereld om tot hun wereld. Zij ontdekken en waarderen de schepping, natuur, cultuur en onderliggende relaties.


In vriendschap en dienstbaarheid

bezorgd voor medemensen

dichtbij en veraf.

We besteden veel aandacht en tijd voor het verwezenlijken van positief menselijke relaties zowel binnen als buiten de school.

Wij willen opvoeden tot een sociale ingesteldheid en ruimdenkendheid in een veelkleurige samenleving.

Daarom willen we maximale kansen geven aan elk kind, zowel op het vlak van waardenbeleving als engagement,

evenwel zonder onze eigenheid prijs te geven.

In vriendschap met Jezus gericht door zijn woord en zijn voorbeeld gesterkt door zijn kracht.

In het opvoedingsproject staan fundamentele christelijke waarden voorop.

Wij hebben de opdracht de kinderen te laten kennismaken met het leven en de leer van Jezus Christus: het evangelie. Onze school heeft ook een zendingsopdracht: van de leerkrachten wordt verwacht dat zij het geloof verkondigen en voorleven.

Van de ouders verwachten we dat zij loyaal zijn t.o.v. het geheel van de geloofsopvoeding die aan de kinderen wordt gegeven en dat zij geen anti-houding aannemen.

De leerlingen nemen deel aan alle gebeds- en sacramentele vieringen die binnen schoolverband worden gehouden en waarin wij samen met de kinderen ons geloof uitdrukken en beleven.Speelse en wijze kinderen

ontvankelijk en creatief

elke dag een stukje groter.

Onze school wil kinderen kansen geven om ‘zichzelf’ in volle vrijheid uit te drukken. Hoe meer kansen kinderen krijgen om expressief te zijn, hoe meer kansen tot zelfontwikkeling: zichzelf te ontdekken, zijn eigen mogelijkheden te ontwikkelen en vorm te geven, oprecht te zijn met zichzelf, inzichten en overtuigingen eigen te maken, vertrouwen in eigen kunnen te krijgen, een positief zelfbeeld op te bouwen, zijn beperkingen en grenzen te aanvaarden, kritiek van anderen te kunnen aanvaarden en verwerken, zichzelf te beoordelen en anderen te waarderen en in die anderen hun anders zijn.. Kinderen moeten zich ’thuis’ en ‘goed’ voelen op onze school…


Dit vraagt van ons allen

betrokkenheid

inzet

samenwerking

bekwaamheid.

Wij bieden de 5!

1   Een schooleigen, christelijke identiteit    

Engagement van het team om humane waarden na te streven: verantwoordelijkheid, inzet voor het goede, verdraagzaamheid, respect, dienstbaarheid, geborgenheid,…


2  Een samenhangend onderwijsaanbod

– Ontwikkelingskansen bieden voor de totale persoon van het kind: op het domein van taal, denken, zintuigen, motoriek, muzische, godsdienstige, morele, sociale, emotionele en zelfsturing

–  Stimuleren van het ontwikkelingsproces door uitdagende situaties: ervaren, ontdekken, actief, spelen, bewegen, ontmoeten…

–  Werken met belangstellingscentra: levensnabij, rode draad doorheen de activiteiten, verweven geheel, zoveel mogelijk ontwikkelingsaspecten…

–  Verscheidenheid en gradatie, horizontaal en vertikaal: gevarieerde activiteiten, verscheidenheid in materiaalaanbod, overleg, continuïteit, wegwerpen drempels, aansluiten bij thuisopvoeding,…


3  Aanpak

–  Vanuit een positieve ingesteldheid: zich goed voelen, gemotiveerd zijn, respectvolle omgang, initiatief nemen, bevestiging geven, waardering tonen, blijven zoeken naar iets goeds, succeservaringen,…

–  Een klimaat van samenhorigheid: erbij horen, naar elkaar luisteren, helpen, vertellen, samen werken,…


–  Een ontmoetende leerkrachtenstijl: gebaseerd op respect, open communicatie, responsieve houding en echtheid

–  Betekenisvolle ervaringssituaties aanbieden: werkelijkheidsnabij verkennen omgeving, aansluitend bij leefwereld (kijken en luisteren naar kinderen, kringgesprek,…), realistische (reken)situaties, aanknopen bij voorkennis (leerlijnen),…

–  Zelfwerkzame en betrokken activiteiten ondersteunen: al handelend ervaringen opdoen, actieve betrokkenheid via keuze BC’s, exploratie, verscheidenheid aan ‘echte’ materialen,…

–  Een duidelijke structuur weergeven: duidelijke regels en afspraken, rust en orde, vast dagschema, overzichtelijke klasinrichting,…

–  Zelfstandigheid ondersteunen: kinderen zelfstandige keuzes leren maken en voorkeur verwoorden, zelfstandig leren omgaan met anderen en met materialen, leren reflecteren over wat ze doen…


4  Brede zorg


–  Zorg voor elk kind: goede observatie om rekening te houden met verschillen op het vlak van interesses en mogelijkheden, kind-eigen tempo om tot ontwikkeling te komen, alle lagen van totale persoon betrekken, positieve verwachtingen, etiketten en stereotypen vermijden, differentiatie en keuzemomenten,…


–  Ingaan op specifieke zorgvragen: werken met

ondersteunende leerkracht-zorgverbreder, werken met kindvolgsysteem (stappenplan: observatie – diagnose – interventie), overleg met ouders, multi-disciplinair-team, inschakelen externen,…


5  Gemeenschap vormen


–  Samenwerken en overleggen: in een sfeer van openheid, luisterbereidheid, overleg en dialoog tussen team, ouders, externe instanties, CLB,…


–   Professionaliteit nastreven: zowel individueel (deskundigheid, bezieling, plannen, voorbereiden, reflecteren, bijsturen, observe-

ren, nieuwe zaken uitproberen, kwaliteit verhogen, efficiënt tijdgebruik,…) als in het team (samenwerken met collega’s, gespreksgroepen, hulp inroepen, nascholing, afspraken maken rond prioriteiten, kennis ter beschikking     stellen van het team, nieuwe collega’s ondersteunen,…)


Engagementsverklaring

1  Engagement in verband met oudercontact

Ouders engageren zich om een minimaal aantal keer aanwezig te zijn op oudercontacten of contact te hebben met leerkrachten op een andere manier. School en ouders maken via de engagementsverklaring duidelijke afspraken omtrent het oudercontact.

Afspraken met ouders die, om welke reden ook, niet bereikbaar zijn op de klassieke oudercontactmomenten: zie Schoolgids/ Schoolorganisatie/ Contacten met de school/ Oudercontacten. 

Andere initiatieven die de school neemt om te contacten te optimaliseren: zie Schoolgids/ Schoolorganisatie/ Contacten met de school

2  Engagement inzake voldoende aanwezigheid 

School en ouders maken via de engagementsverklaring duidelijke afspraken omtrent de voldoende aanwezigheid van de leerlingen. 

Niet alleen voor leerplichtige leerlingen maar ook voor kleuters is een voldoende aanwezigheid op school essentieel voor een succesvolle schoolcarrière. Ouders engageren zich om hun kinderen ’s ochtends en ’s middags op tijd naar school te brengen, hun kinderen zowel in het kleuter als in het lager onderwijs regelmatig naar school te laten gaan, de school te steunen in de aanpak van het spijbelen, … 

Er is een link tussen aanwezigheid en de schooltoelage. 

Zie: Schoolgids/ Onderwijs regelgeving/ Richtlijnen i.v.m. afwezigheden en te laat komen

3  Engagement in verband met deelnemen aan alle vormen van individuele begeleiding 

Ouders moeten ingelicht worden over het beleid van de school bij leermoeilijkheden of andere situaties die aanleiding kunnen geven tot begeleidingsmaatregelen. Ouders zelf moeten zich engageren om positief mee te werken aan het begeleidingsaanbod van de school.

Zie: Schoolgids/ Algemene informatie/ Interne zorgbegeleiding


4  Een positief engagement ten opzichte van de onderwijstaal van de school. 

Dit engagement houdt in dat de ouders hun kind aanmoedigen om Nederlands te leren. 

Leerlingen die anderstalig zijn hebben er baat bij om ook buiten de school in contact te komen met de Nederlandse taal. 

Omdat dit engagement evenwel betrekking heeft op de vrije tijd van de betrokken leerlingen en hun ouders, en dit het recht op privé-, familie- en gezinsleven raakt, is dit engagement beperkt gehouden: de leerling moet aangemoedigd worden om Nederlands te leren. Dit is immers een engagement dat redelijkerwijze kan worden verondersteld voort te vloeien uit de inschrijving in een Nederlandstalige school zelf.

Ontdek SBC verder

© copyright 2021 by kbz.be