LEREN LEREN - TALENTAGENDA
- We duiden dagelijks aan hoelang we aan een taak of les werken en maken ook ruimte voor een heuse planning.
- In onze W.O.-lessen halen we vaak de belangrijkste info uit een tekst en leren we ook een schema maken.
- Tijdens de lessen Voortgezet Lezen ontdekken we signaalwoorden, trachten oorzaken en gevolgen uit een tekst te
  filteren en maken we schema’s.

CONTRACTWERK EN GEDIFFERENTIEERD WERK
We ontvangen een contractbundel met speelse oefeningen die aansluiten op onze leerstof, alsook taal- en wiskundeoefeningen op onze “maat” via “Manus”
- Werken met Kweetet.be, CD-roms wiskunde, taal en Frans. Werkwoordsoefeningen, woorden correct spellen, dialoogjes
  aanvullen, realistische rekenopdrachten vervullen, enz…
- Tijdens oefenmomenten in de klas krijgen we individuele begeleiding van de leerkracht wanneer we dit wensen of werken 

  we samen met een andere leerling en helpen elkaar.


CULTUUR
- Museabezoeken en uitstappen: Archeologische musea te Velzeke en te Ename, diverse musea tijdens de openlucht
  klas, bezoek aan de Antwerpse haven, doe-bezoek aan het rusthuis,…
- Openluchtklassen: een week samen leren, ontdekken, zich verbazen, plezier beleven … aan zee of op de heide.


TAAL

Kameleon is de frisse en veelzijdige methode Nederlands voor het basisonderwijs. In Kameleon komen alle taaldomeinen in een evenwichtige spreiding aan bod: spelling, lezen, creatief schrijven, taalbeschouwing (taalsystematiek), spreken en luisteren.


TWEEDE TAAL
We hanteren de methode “Beaufort” waarbij er veel aandacht geschonken wordt aan de vaardigheden spreken, luisteren, schrijven en lezen. In groepsverband schrijven we reeds eigen dialoogjes die we dan in toneelvorm naar voren brengen.

REALISTISCHE WISKUNDEMETHODE
Kompas is een wiskundemethode voor het lager onderwijs die opgebouwd en uitgewerkt werd conform de eindtermen en de leerplannen. We maken heel concrete oefeningen die ook aansluiten bij onze W.O.-methode en de werkelijkheid rondom ons. We maken ruimtefiguren, ontdekken de waarde van µ, meten de klas, speelplaats,… ontdekken het soortelijk gewicht van water en andere grondstoffen enz..

GODSDIENST
Een moderne, zelf samengestelde godsdienstmethode waarbij we 11 thema’s doorlopen, afgewisseld met acties zoals Welzijnszorg,
Broederlijk Delen, … We interpreteren de inhoud ook heel persoonlijk, door bijvoorbeeld een tekening, een rap, een toneelstukje,.. te maken.

WERELDORIENTATIE
Onze methode Mundo biedt een totaal vernieuwend concept voor het leergebied wereldoriëntatie. Het is een W.O.-methode die ons laat kennismaken met hedendaagse thema’s, de wereld rond.
Naast deze thema’s leren we ook werken met een tijdsband en een atlas, stellen we in groepsverband een werelddeel en een historische figuur voor,…

Isabelle De Mulder H6B

METHODIEKEN
Onze leerkrachten laten zich inspireren door een hedendaags aanbod van eigentijdse methodieken met als basis en uitgangspunt de eindtermen en de leerplannen van het Vlaams Verbond van het Katholiek OnderwijsGeïntegreerde agenda, rapport en leerlingvolgmodules

Een betere individuele opvolging van elke leerling doordat gegevens beter worden verzameld en geanalyseerd. Dit leidt tot een betere ondersteuning van elke leerling door elke begeleidende leerkracht:

Een betere registratie en opvolging van leerlingengegevens

Makkelijkere en efficiënte overgangsbesprekingen

MDO-rapportage

Een doelgerichte GOK-rapportage


Een nieuwe methode Frans!

In 2010 werden de nieuwe eindtermen en het leerplan Frans van kracht, zowel in de 3e graad van het basisonderwijs als in de 1e graad van het secundair onderwijs.


1,2,3 … TECTIME kleuters”, deze bevat 30 activiteiten binnen 10 belangstellingscentra en een CD rom. Een bijzonder goed pakket, waarin heel veel technische inzichten verwerkt zitten!

 De leerkrachten krijgen per belangstellingscentrum een leerkrachtenfiche, gekoppeld aan een aantal ontwikkelingsaspecten en een drietal (leerplan)doelen die daarmee overeenstemmen. Elke activiteit krijgt zo meteen een plaats binnen het thematisch aanbod, geschikt voor de eigen klasgroep.
Kompas is een nieuwe wiskundemethode voor het lager onderwijs, opgebouwd en uitgewerkt conform de eindtermen en de leerplannen.

Kompas biedt ...

+ een geleidelijke, systematische en rustige opbouw van de inhouden + voldoende inoefening van de basisleerstof + regelmatig herhalingsoefeningen om de leerstof vast te zetten + een realistische instap en terugkoppeling naar de realiteit + per wiskundedomein een vijftal toetsen per jaar + mogelijkheden tot actief onderwijs om de leerlingenbetrokkenheid te stimuleren + een zorgbrede invulling met een goed gestructureerde instructie en met aandacht voor verlengde instructie en remediëring volgens het BHV-modelOnze totaalmethode Nederlands. Nu reeds volledig aangepast aan het nieuwe leerplan taalbeschouwing..De methode Kinderen en hun sociale talenten bestaat uit een activiteitenmap met een rijke inhoud om de sociale vaardigheden van kinderen te ontwikkelen.


De mappen Muzische Vorming zit boordevol eigentijdse, leuke en creatieve werkvormen. Met meer dan 50 activiteiten is deze map een onuitputtelijke bron van inspiratie. Het aanbod is gespreid over 9 tot 12 thema’s(*) en evenwichtig verdeeld over de verschillende domeinen van muzische vorming: beeld, muziek, beweging, drama en media.

De mappen zijn afgestemd op de leerplannen muzische vorming en garanderen een verticale leerlijn van het eerste tot en met het zesde leerjaar.
Mundo is ons totaalconcept voor wereldoriëntatie.
LAAG 1 is een laag waar een systematische en thematische aanpak gehanteerd wordt.

Aan de hand van 9 focusthema’s worden de MOET-doelen uit het leerplan bereikt. Deze 9 focusthema’s focussen telkens op één gebied in wereldoriëntatie.

Zo zijn er: histo.mundo, geo.mundo, bio.mundo, techno.mundo en 

socio.mundo

LAAG 2 en LAAG 3 zijn dan twee thematische lagen, waarin de MAG-doelen uit het leerplan nagestreefd worden. Ook in deze lagen behouden we de opdeling in 9-voud.
Manna is onze methode godsdienst voor de lagere afdeling. De methode biedt concrete voorstellen van lesuitwerking volgens het nieuwe leerplan, maar met ruimte voor creatieve invulling.

Op een structurele manier wordt wekelijks een halve lestijd op het uurrooster besteed om een welbepaald opvoedingsaspect in

de schijnwerper te plaatsen: gezondheid, milieu, pestgedrag, sociale vaardigheid, leren leren en verkeer. Om de slagkracht te

vergroten gebeurt dit in de mate van het mogelijke gelijktijdig voor heel de school! Stuk voor stuk items waar uiteraard het hele

jaar door en in allerlei activiteiten aandacht wordt aan besteed maar toch vindt ons team het noodzakelijk om expliciet tijd te ma-

ken voor deze belangrijke aspecten van het opvoedingsproces van onze leerlingen.

Johan De Turck H6A

Helga Roels T6ABoek-e, spreek uit ‘boekie’, is de digitale versie van Kompas, Mol & Beer, Mndo, Kameleon, Beaufort... Met boek-e’s worden die probleemloos geprojecteerd op het Smartboard in elke klas.
Naast alle materiaal van de methode vind je in een boek-e ook geluids- en videobestanden, internetlinks, extra beeldmateriaal en foto’s, tekstbestanden ...SMART Notebook is een gebruiksvriendelijke applicatie waarmee interactiviteit toegevoegd wordt aan de lesactiviteiten via een reeks krachtige educatieve hulpmiddelen.
Deze agenda’s zijn een instrument waarbij de leerlingen hun talenten kunnen ontdekken. Acht verschillende talenten worden voorgesteld door acht verschillende  kleuren en  figuren. Doorheen het schooljaar komen deze talenten  in elk leerjaar aan bod.

Annelies RIBBENS T6A


Voor elk leerjaar is er een gevarieerd aanbod activiteiten waarbij alle muzische domeinen evenwichtig aan bod komen: beeld, muziek, beweging, drama en media . Aan het einde van de maand brengen de leerlingen verslag uit of zetten ze hun beste beentje voor tijdens een toonmoment. In onze schoolkrant BRUG komt steeds een uitvoerig relaas. Maar ook op de schoolsite: muzescoop!