Interview met het vijfde leerjaar!

Goeiedag, om maar meteen met de deur in huis te vallen, is het waar dat het vijfde leerjaar een moeilijk jaar is?
Nee hoor, elk jaar heeft zijn specifieke moeilijkheden. Het vijfde al niet meer dan een ander jaar! Het is wel een heel tof leerjaar!
Neem nu het begin van het schooljaar. We zijn nog niet wakker of we vertrekken reeds op openluchtklassen, dit om elkaar beter te leren kennen! Het ene jaar zeeklassen. Onze uitvalsbasis is Bredene vanwege zijn centrale ligging aan de kust. Uitstappen naar de Marine, Raversijde, Oostende,… blijven kinderen boeien. Om nog maar te zwijgen van strand en duinen! Het jaar daarop heideklassen . Toegegeven een minder bekende biotoop, de heide. En toch, in september is de heide op zijn mooist, zelfs kinderen worden er stil van! Deze openluchtklassen drijven op drie ankers: heide, de Maas en de mijnen. De fraaie infrastructuur biedt er interessante mogelijkheden, ook op gebied van sport en ontspanning!


Ik geloof best dat op die manier aan een schooljaar beginnen heel ‘wijs’ is, maar er wordt toch ook hard gewerkt hoop ik!
Uiteraard! Neem nu de traditionele vakken. Godsdienst blijft belangrijk en met ‘Manna’ hebben we nu een methode die heel dicht bij de leefwereld van onze kinderen aanleunt, het is herkenbaar! In een vijfde leerjaar kan men ook al wat kritischer tegen alles aankijken, wat meteen tot interessante discussies kan leiden. Wat wiskunde betreft bouwen we met Kompas verder op de leerstof van het vierde, hier en daar wat verdiepen, andere accenten, ook wel wat nieuws! Kameleon brengt ons de nodige moedertaalkennis bij. Heel wat nieuwe woorden komen aan bod!


Kameleon is de nieuwe, frisse en veelzijdige methode Nederlands voor het basisonderwijs. In Kameleon komen alle taaldomeinen in een evenwichtige spreiding aan bod: spelling, lezen, creatief schrijven, taalbeschouwing (taalsystematiek), spreken en luisteren. Lezen neemt een voorname plaats in. Met technisch lezen, toegepast lezen, begrijpend lezen en tandemlezen, wordt het leren leren toch dichtbij gebracht! Al deze kennis moet dan uiteindelijk resulteren in het schrijven van degelijke verhalen, teksten, brieven, gedichten, …


En Frans?

Tot nu toe kwamen de leerlingen op een speelse manier in contact met Frans via Pistache. In het vijfde leerjaar gaan we dagelijks met Frans aan de slag. Onze ervaring leert  dat de meeste kinderen dit als zeer leuk beschouwen. Het leren van een nieuwe taal, het schrijven, het spelen van dialogen weet hen te boeien! ‘Beaufort’ is zeer gevarieerd en realistisch opgesteld..En geloof me, op één jaar tijd kunnen ze reeds een aardig mondje Frans spreken!


Krijgen de leerlingen ook werkelijkheidsonderricht?

Zeker en vast! Onze nieuwe methode Mundo biedt een totaal vernieuwend concept voor het leergebied wereldorIëntatie. Een W.O.-methode die ons laat kennismaken met hedendaagse thema’s, de wereld rond.

Aansluitend hierbij gaan wij ook elk jaar een paar keer op stap: bezoek aan het Vlaams of het Europees Parlement, Technopolis, Planckendaal, Brussel, het Jan De Lichtepad,...


Wat met het muzische aspect?

Knutselen, tekenen, zingen, dansen, toneelspelen, het komt allemaal ruimschoots aan bod met de nieuwe methode “Muzedoos”. Ook cultuur krijgt een belangrijke plaats op school. Elk jaar krijgen de kinderen enkele films, theatervoorstellingen, muziekconcerten te zien. Op het grootouderfeest geven de kinderen het beste van zichzelf in een choreografie.


Wordt er ook rekening gehouden met het individu?

Wij vinden het vanzelfsprekend dat elk kind belangrijk is, dus worden bepaalde kinderen met ‘zorg’ begeleid.

Differentiatietaken komen ruimschoots aan bod tijdens de les en als huistaak, ideaal om op eigen tempo te werken.


Nog een slotwoordje?

Als gemotiveerde leerkrachten proberen we een sfeer te creëren waarin elk kind zich thuis voelt, ontspannen kan bewegen en toch de broodnodige inspanningen wil leveren.

Pascal De Paepe H5B

METHODIEKEN
Onze leerkrachten laten zich inspireren door een hedendaags aanbod van eigentijdse methodieken met als basis en uitgangspunt de eindtermen en de leerplannen van het Vlaams Verbond van het Katholiek OnderwijsGeïntegreerde agenda, rapport en leerlingvolgmodules

Een betere individuele opvolging van elke leerling doordat gegevens beter worden verzameld en geanalyseerd. Dit leidt tot een betere ondersteuning van elke leerling door elke begeleidende leerkracht:

Een betere registratie en opvolging van leerlingengegevens

Makkelijkere en efficiënte overgangsbesprekingen

MDO-rapportage

Een doelgerichte GOK-rapportage


Een nieuwe methode Frans!

In 2010 werden de nieuwe eindtermen en het leerplan Frans van kracht, zowel in de 3e graad van het basisonderwijs als in de 1e graad van het secundair onderwijs.


1,2,3 … TECTIME kleuters”, deze bevat 30 activiteiten binnen 10 belangstellingscentra en een CD rom. Een bijzonder goed pakket, waarin heel veel technische inzichten verwerkt zitten!

 De leerkrachten krijgen per belangstellingscentrum een leerkrachtenfiche, gekoppeld aan een aantal ontwikkelingsaspecten en een drietal (leerplan)doelen die daarmee overeenstemmen. Elke activiteit krijgt zo meteen een plaats binnen het thematisch aanbod, geschikt voor de eigen klasgroep.
Kompas is een nieuwe wiskundemethode voor het lager onderwijs, opgebouwd en uitgewerkt conform de eindtermen en de leerplannen.

Kompas biedt ...

+ een geleidelijke, systematische en rustige opbouw van de inhouden + voldoende inoefening van de basisleerstof + regelmatig herhalingsoefeningen om de leerstof vast te zetten + een realistische instap en terugkoppeling naar de realiteit + per wiskundedomein een vijftal toetsen per jaar + mogelijkheden tot actief onderwijs om de leerlingenbetrokkenheid te stimuleren + een zorgbrede invulling met een goed gestructureerde instructie en met aandacht voor verlengde instructie en remediëring volgens het BHV-modelDe methode Kinderen en hun sociale talenten bestaat uit een activiteitenmap met een rijke inhoud om de sociale vaardigheden van kinderen te ontwikkelen.


De mappen Muzische Vorming zit boordevol eigentijdse, leuke en creatieve werkvormen. Met meer dan 50 activiteiten is deze map een onuitputtelijke bron van inspiratie. Het aanbod is gespreid over 9 tot 12 thema’s(*) en evenwichtig verdeeld over de verschillende domeinen van muzische vorming: beeld, muziek, beweging, drama en media.

De mappen zijn afgestemd op de leerplannen muzische vorming en garanderen een verticale leerlijn van het eerste tot en met het zesde leerjaar.
Mundo is ons totaalconcept voor wereldoriëntatie.
LAAG 1 is een laag waar een systematische en thematische aanpak gehanteerd wordt.

Aan de hand van 9 focusthema’s worden de MOET-doelen uit het leerplan bereikt. Deze 9 focusthema’s focussen telkens op één gebied in wereldoriëntatie.

Zo zijn er: histo.mundo, geo.mundo, bio.mundo, techno.mundo en 

socio.mundo

LAAG 2 en LAAG 3 zijn dan twee thematische lagen, waarin de MAG-doelen uit het leerplan nagestreefd worden. Ook in deze lagen behouden we de opdeling in 9-voud.
Manna is onze methode godsdienst voor de lagere afdeling. De methode biedt concrete voorstellen van lesuitwerking volgens het nieuwe leerplan, maar met ruimte voor creatieve invulling.

Op een structurele manier wordt wekelijks een halve lestijd op het uurrooster besteed om een welbepaald opvoedingsaspect in

de schijnwerper te plaatsen: gezondheid, milieu, pestgedrag, sociale vaardigheid, leren leren en verkeer. Om de slagkracht te

vergroten gebeurt dit in de mate van het mogelijke gelijktijdig voor heel de school! Stuk voor stuk items waar uiteraard het hele

jaar door en in allerlei activiteiten aandacht wordt aan besteed maar toch vindt ons team het noodzakelijk om expliciet tijd te ma-

ken voor deze belangrijke aspecten van het opvoedingsproces van onze leerlingen.

Griet Vergracht H5A

Trui Van Den Berghe T5BBoek-e, spreek uit ‘boekie’, is de digitale versie van Kompas, Mol & Beer, Mndo, Kameleon, Beaufort... Met boek-e’s worden die probleemloos geprojecteerd op het Smartboard in elke klas.
Naast alle materiaal van de methode vind je in een boek-e ook geluids- en videobestanden, internetlinks, extra beeldmateriaal en foto’s, tekstbestanden ...SMART Notebook is een gebruiksvriendelijke applicatie waarmee interactiviteit toegevoegd wordt aan de lesactiviteiten via een reeks krachtige educatieve hulpmiddelen.

NIEUWSBRIEF
voor de oudersVijfde_leerjaar_files/5beaufort_brief_voor_ouders_1.pdf
Deze agenda’s zijn een instrument waarbij de leerlingen hun talenten kunnen ontdekken. Acht verschillende talenten worden voorgesteld door acht verschillende  kleuren en  figuren. Doorheen het schooljaar komen deze talenten  in elk leerjaar aan bod.


Voor elk leerjaar is er een gevarieerd aanbod activiteiten waarbij alle muzische domeinen evenwichtig aan bod komen: beeld, muziek, beweging, drama en media . Aan het einde van de maand brengen de leerlingen verslag uit of zetten ze hun beste beentje voor tijdens een toonmoment. In onze schoolkrant BRUG komt steeds een uitvoerig relaas. Maar ook op de schoolsite: muzescoop!

Onze succesrijke spellingmethode Nederlands.Onze totaalmethode Nederlands. Nu reeds volledig aangepast aan het nieuwe leerplan taalbeschouwing..