In het vierde leerjaar worden heel wat attitudes bijgebracht . Zo ligt vooral de nadruk op het leren plannen van individueel werk, leren leren, het begeleiden op weg naar zelfstandigheid …

Dit is niet evident voor elk kind vandaar dat er voldoende aandacht wordt besteed in vakken zoals wereldoriëntatie, leefthema’s, wiskunde … Tijdens oefenmomenten in de klas leren we de kinderen efficiënt hun tijd te gebruiken.


Wat betreft het vak wiskunde, maken de leerlingen kennis met de natuurlijke getallen tot
100 000 en kommagetallen tot op 0,001.


Indien mogelijk tracht men hiervan steeds te vertrekken van concreet materiaal om zo over te gaan tot het schematische en de abstracte notatie.


Ook het meegroeiboekje speelt hier een belangrijke rol en wordt niet uit het oog verloren. Daarnaast wordt ook veel aandacht besteed aan differentiatietaken.


Via een geïntegreerde aanpak van de domeinen natuur, technologie, mens en maatschappij en tijd werken we vervolgens aan het vak wereldoriëntatie. De nadruk ligt op het verkennen van de kaart van België en het werken met de eeuwenband, die geleidelijk groeit naar het zesde leerjaar toe.


Bovendien wordt elke wo-thema ondersteund door boeiende leeruitstappen zodat wereldoriëntatie werkelijkheidsnabij wordt en een krachtige leeromgeving wordt gecreëerd.


Taal en wereldoriëntatie worden steeds thematisch behandeld.


Tenslotte kunnen de leerlingen genieten van een cultureel bad tijdens de cultuurklassen waarbij drama, muziek en beeld op een speelse manier wordt geoefend.
Tijdens de ‘Stapproef’ (centrum Zottegem) leren we kinderen veilig bewegen in reële verkeers-situaties.


Voor elk wat wils dus in het vierde leerjaar!

Christel Brewaeys H4B

METHODIEKEN
Onze leerkrachten laten zich inspireren door een hedendaags aanbod van eigentijdse methodieken met als basis en uitgangspunt de eindtermen en de leerplannen van het Vlaams Verbond van het Katholiek OnderwijsGeïntegreerde agenda, rapport en leerlingvolgmodules

Een betere individuele opvolging van elke leerling doordat gegevens beter worden verzameld en geanalyseerd. Dit leidt tot een betere ondersteuning van elke leerling door elke begeleidende leerkracht:

Een betere registratie en opvolging van leerlingengegevens

Makkelijkere en efficiënte overgangsbesprekingen

MDO-rapportage

Een doelgerichte GOK-rapportage


De koffers van Pistache zitten boordevol materiaal om kinderen op jonge leeftijd vertrouwd te maken met een nieuwe taal: Frans.

We werken met levensecht audiovisueel materiaal (door Franse kinderen gebracht) en leuke illustraties van situaties die heel herkenbaar zijn voor kinderen. De dozen zijn flexibel te gebruiken, op het niveau van de groep. Frans wordt gebruikt als middel om Pistache en zijn vriendjes te leren kennen en om heel wat leuke dingen te doen.


1,2,3 … TECTIME kleuters”, deze bevat 30 activiteiten binnen 10 belangstellingscentra en een CD rom. Een bijzonder goed pakket, waarin heel veel technische inzichten verwerkt zitten!

 De leerkrachten krijgen per belangstellingscentrum een leerkrachtenfiche, gekoppeld aan een aantal ontwikkelingsaspecten en een drietal (leerplan)doelen die daarmee overeenstemmen. Elke activiteit krijgt zo meteen een plaats binnen het thematisch aanbod, geschikt voor de eigen klasgroep.
Kompas is een nieuwe wiskundemethode voor het lager onderwijs, opgebouwd en uitgewerkt conform de eindtermen en de leerplannen.

Kompas biedt ...

+ een geleidelijke, systematische en rustige opbouw van de inhouden + voldoende inoefening van de basisleerstof + regelmatig herhalingsoefeningen om de leerstof vast te zetten + een realistische instap en terugkoppeling naar de realiteit + per wiskundedomein een vijftal toetsen per jaar + mogelijkheden tot actief onderwijs om de leerlingenbetrokkenheid te stimuleren + een zorgbrede invulling met een goed gestructureerde instructie en met aandacht voor verlengde instructie en remediëring volgens het BHV-modelDe methode Kinderen en hun sociale talenten bestaat uit een activiteitenmap met een rijke inhoud om de sociale vaardigheden van kinderen te ontwikkelen.


De mappen Muzische Vorming zit boordevol eigentijdse, leuke en creatieve werkvormen. Met meer dan 50 activiteiten is deze map een onuitputtelijke bron van inspiratie. Het aanbod is gespreid over 9 tot 12 thema’s(*) en evenwichtig verdeeld over de verschillende domeinen van muzische vorming: beeld, muziek, beweging, drama en media.

De mappen zijn afgestemd op de leerplannen muzische vorming en garanderen een verticale leerlijn van het eerste tot en met het zesde leerjaar.
Mundo is ons totaalconcept voor wereldoriëntatie.
LAAG 1 is een laag waar een systematische en thematische aanpak gehanteerd wordt.

Aan de hand van 9 focusthema’s worden de MOET-doelen uit het leerplan bereikt. Deze 9 focusthema’s focussen telkens op één gebied in wereldoriëntatie.

Zo zijn er: histo.mundo, geo.mundo, bio.mundo, techno.mundo en 

socio.mundo

LAAG 2 en LAAG 3 zijn dan twee thematische lagen, waarin de MAG-doelen uit het leerplan nagestreefd worden. Ook in deze lagen behouden we de opdeling in 9-voud.Diggi's Toolkit is een gebruiksvriendelijk softwarepakket dat voorziet in een compleet stel ICT-tools, op maat van de leerlingen in de basisschool.
Op een structurele manier wordt wekelijks een halve lestijd op het uurrooster besteed om een welbepaald opvoedingsaspect in

de schijnwerper te plaatsen: gezondheid, milieu, pestgedrag, sociale vaardigheid, leren leren en verkeer. Om de slagkracht te

vergroten gebeurt dit in de mate van het mogelijke gelijktijdig voor heel de school! Stuk voor stuk items waar uiteraard het hele

jaar door en in allerlei activiteiten aandacht wordt aan besteed maar toch vindt ons team het noodzakelijk om expliciet tijd te ma-

ken voor deze belangrijke aspecten van het opvoedingsproces van onze leerlingen.

Melinda Van Laethem T4A

Hilde Couck H4ABoek-e, spreek uit ‘boekie’, is de digitale versie van Kompas, Mol & Beer, Mndo, Kameleon, Beaufort... Met boek-e’s worden die probleemloos geprojecteerd op het Smartboard in elke klas.
Naast alle materiaal van de methode vind je in een boek-e ook geluids- en videobestanden, internetlinks, extra beeldmateriaal en foto’s, tekstbestanden ...SMART Notebook is een gebruiksvriendelijke applicatie waarmee interactiviteit toegevoegd wordt aan de lesactiviteiten via een reeks krachtige educatieve hulpmiddelen.
Deze agenda’s zijn een instrument waarbij de leerlingen hun talenten kunnen ontdekken. Acht verschillende talenten worden voorgesteld door acht verschillende  kleuren en  figuren. Doorheen het schooljaar komen deze talenten  in elk leerjaar aan bod.
Het link.mundopakket heeft als doel om vanuit wereldoriëntatie de stap te zetten naar taal en wiskunde aan de hand van een contractwerkbundel gekaderd in een wereldoriëntatiethema.


Elk thema bestaat telkens uit enkele bladzijden per taak die de leerlingen zelfstandig kunnen maken. Het zijn fiches die vlot in te voeren zijn in een hoeken - of contractwerk.
‘Jezus leeft’ is onze gloednieuwe godsdienstmethode voor de eerste en tweede graad. De methode biedt concrete voorstellen van lesuitwerking volgens het, maar met ruimte voor creatieve invulling. Het motto:dienstbaar zijn aan het godsdienstonderricht, de goede wil van de leerlingen aanspreken en luisteren naar de stem van God.

Jezus leeft! wil voldoende kansen scheppen om de leerlingen in contact te brengen met de christelijke boodschap, in respect voor hun persoonlijke levensbeschouwelijke en religieuze groei.


Voor elk leerjaar is er een gevarieerd aanbod activiteiten waarbij alle muzische domeinen evenwichtig aan bod komen: beeld, muziek, beweging, drama en media . Aan het einde van de maand brengen de leerlingen verslag uit of zetten ze hun beste beentje voor tijdens een toonmoment. In onze schoolkrant BRUG komt steeds een uitvoerig relaas. Maar ook op de schoolsite: muzescoop!

Onze succesrijke spellingmethode Nederlands.

Onze nieuwste taalmethode Nederlands.