De kinderen van de tweede klas kunnen al heel wat. Lezen en rekenen tot 100 gaan al heel vlot. Het aanvankelijk lezen, schrijven en rekenen wordt in het tweede leerjaar uitgebreid en verder geoefend. Meestal wordt thematisch gewerkt binnen de vier grote domeinen: wiskunde, moedertaal, wereldoriëntatie en muzische vorming.


GODSDIENST
In de godsdienstlessen komen de kinderen in contact met de diepere dimensie. “Manna” is een boeiende methode die stof geeft tot nadenken en de kinderen gevoelig maakt voor die diepere waarden.


WISKUNDE
In de wiskundelessen van ‘Kompas’ vertrekken we vanuit de realiteit om de kinderen inzicht bij te brengen in getallen en structuren tot 100. De vermenigvuldiging- en delingtafels leveren geen onoverkomelijke moeilijkheden op. Spelenderwijs worden ze geoefend!


MOEDERTAAL
In de taallessen schenken we nog zeer veel aandacht aan het lezen en schrijven. Via de nieuwe taalmethode ‘Kameleon’ proberen we de vaardigheden te verfijnen. Enkele leesmoeders komen wekelijks groepjes begeleiden in de lessen “leesbeleving” om het technisch en begrijpend lezen te verbeteren.

Tijdens het tandemlezen (ook om de veertien dagen) begeleiden leerlingen van het 5e leerjaar de tweedeklassers om de leesteksten beter te vatten en te decoderen.

In de lessen schrift worden de hoofdletters aangeleerd en leren we ze gebruiken in eigennamen en zinnen.


WERELDORIENTATIE
In de WO lessen gebruiken we het gloednieuwe ‘Mundo’ om de wereld rondom ons te verkennen en te structureren. In het tweede leerjaar’ maken we drie uitstappen: waarvan één naar het Gravensteen en de Sint-Pietersabdij in Gent, één naar naar Brugge en het Boudewijn Seapark en één naar het Natuur- en Milieueducatiecentrum De Helix in het kader van “De Week van het Bos” (in de plaats van het Afrikamuseum in tervuren). Zo bezoeken ook wij minstens drie musea. Uiteraard maken we ook loklale uitstappen binnen bepaalde thema’s (indien de mogelijkheid zich voordoet uiteraard), bv. Een uitstap naar de dierenarts of de bakker.


MUZISCHE VORMING

Ook de muzische vakken nemen een belangrijke plaats in het weekprogramma. Elk jaar worden de kinderen een week lang ondergedompeld in een cultuurbad op cultuurklas. Film, theater, doe- namiddagen, feesten (zoals sinterklaasfeest), sportdagen ontbreken niet in het tweede leerjaar. Naast de eigen inbreng van de kinderen kunnen we hiervoor ook een beroep doen op meester Olivier, meester Wim en juf Kirsten.


ZORG
We dragen zorg voor alle kinderen. De zorgleerkrachten ondersteunen ons daarbij. Tijdens contract- en hoekenwerk mogen de kinderen zelfstandig of in kleine groepjes werken aan bepaalde opdrachten en voelen alle kinderen zich nog nauwer bij het klasleven betrokken. Het is onze taak dat de kinderen zich betrokken en goed voelen in de klas en zich verder kunnen ontwikkelen op alle domeinen.

Johan Van Cauwenberghe H2B

METHODIEKEN
Onze leerkrachten laten zich inspireren door een hedendaags aanbod van eigentijdse methodieken met als basis en uitgangspunt de eindtermen en de leerplannen van het Vlaams Verbond van het Katholiek OnderwijsGeïntegreerde agenda, rapport en leerlingvolgmodules

Een betere individuele opvolging van elke leerling doordat gegevens beter worden verzameld en geanalyseerd. Dit leidt tot een betere ondersteuning van elke leerling door elke begeleidende leerkracht:

Een betere registratie en opvolging van leerlingengegevens

Makkelijkere en efficiënte overgangsbesprekingen

MDO-rapportage

Een doelgerichte GOK-rapportage


De koffers van Pistache zitten boordevol materiaal om kinderen op jonge leeftijd vertrouwd te maken met een nieuwe taal: Frans.

We werken met levensecht audiovisueel materiaal (door Franse kinderen gebracht) en leuke illustraties van situaties die heel herkenbaar zijn voor kinderen. De dozen zijn flexibel te gebruiken, op het niveau van de groep. Frans wordt gebruikt als middel om Pistache en zijn vriendjes te leren kennen en om heel wat leuke dingen te doen.


1,2,3 … TECTIME kleuters”, deze bevat 30 activiteiten binnen 10 belangstellingscentra en een CD rom. Een bijzonder goed pakket, waarin heel veel technische inzichten verwerkt zitten!

 De leerkrachten krijgen per belangstellingscentrum een leerkrachtenfiche, gekoppeld aan een aantal ontwikkelingsaspecten en een drietal (leerplan)doelen die daarmee overeenstemmen. Elke activiteit krijgt zo meteen een plaats binnen het thematisch aanbod, geschikt voor de eigen klasgroep.

Onze succesrijke spellingmethode Nederlands.De methode Kinderen en hun sociale talenten bestaat uit een activiteitenmap met een rijke inhoud om de sociale vaardigheden van kinderen te ontwikkelen.


De mappen Muzische Vorming zit boordevol eigentijdse, leuke en creatieve werkvormen. Met meer dan 50 activiteiten is deze map een onuitputtelijke bron van inspiratie. Het aanbod is gespreid over 9 tot 12 thema’s(*) en evenwichtig verdeeld over de verschillende domeinen van muzische vorming: beeld, muziek, beweging, drama en media.

De mappen zijn afgestemd op de leerplannen muzische vorming en garanderen een verticale leerlijn van het eerste tot en met het zesde leerjaar.
Mundo is ons totaalconcept voor wereldoriëntatie.
LAAG 1 is een laag waar een systematische en thematische aanpak gehanteerd wordt.

Aan de hand van 9 focusthema’s worden de MOET-doelen uit het leerplan bereikt. Deze 9 focusthema’s focussen telkens op één gebied in wereldoriëntatie.

Zo zijn er: histo.mundo, geo.mundo, bio.mundo, techno.mundo en 

socio.mundo

LAAG 2 en LAAG 3 zijn dan twee thematische lagen, waarin de MAG-doelen uit het leerplan nagestreefd worden. Ook in deze lagen behouden we de opdeling in 9-voud.Diggi's Toolkit is een gebruiksvriendelijk softwarepakket dat voorziet in een compleet stel ICT-tools, op maat van de leerlingen in de basisschool.
Op een structurele manier wordt wekelijks een halve lestijd op het uurrooster besteed om een welbepaald opvoedingsaspect in

de schijnwerper te plaatsen: gezondheid, milieu, pestgedrag, sociale vaardigheid, leren leren en verkeer. Om de slagkracht te

vergroten gebeurt dit in de mate van het mogelijke gelijktijdig voor heel de school! Stuk voor stuk items waar uiteraard het hele

jaar door en in allerlei activiteiten aandacht wordt aan besteed maar toch vindt ons team het noodzakelijk om expliciet tijd te ma-

ken voor deze belangrijke aspecten van het opvoedingsproces van onze leerlingen.

Kim Rogge T2A

Karolien De Pauw H2ABoek-e, spreek uit ‘boekie’, is de digitale versie van Kompas, Mol & Beer, Mndo, Kameleon, Beaufort... Met boek-e’s worden die probleemloos geprojecteerd op het Smartboard in elke klas.
Naast alle materiaal van de methode vind je in een boek-e ook geluids- en videobestanden, internetlinks, extra beeldmateriaal en foto’s, tekstbestanden ...SMART Notebook is een gebruiksvriendelijke applicatie waarmee interactiviteit toegevoegd wordt aan de lesactiviteiten via een reeks krachtige educatieve hulpmiddelen.
Deze agenda’s zijn een instrument waarbij de leerlingen hun talenten kunnen ontdekken. Acht verschillende talenten worden voorgesteld door acht verschillende  kleuren en  figuren. Doorheen het schooljaar komen deze talenten  in elk leerjaar aan bod.
Het link.mundopakket heeft als doel om vanuit wereldoriëntatie de stap te zetten naar taal en wiskunde aan de hand van een contractwerkbundel gekaderd in een wereldoriëntatiethema.


Elk thema bestaat telkens uit enkele bladzijden per taak die de leerlingen zelfstandig kunnen maken. Het zijn fiches die vlot in te voeren zijn in een hoeken - of contractwerk.
‘Jezus leeft’ is onze gloednieuwe godsdienstmethode voor de eerste en tweede graad. De methode biedt concrete voorstellen van lesuitwerking volgens het, maar met ruimte voor creatieve invulling. Het motto:dienstbaar zijn aan het godsdienstonderricht, de goede wil van de leerlingen aanspreken en luisteren naar de stem van God.

Jezus leeft! wil voldoende kansen scheppen om de leerlingen in contact te brengen met de christelijke boodschap, in respect voor hun persoonlijke levensbeschouwelijke en religieuze groei.Komp@s is een vernieuwe wiskundemethode voor het lager onderwijs, opgebouwd en uitgewerkt conform de eindtermen en de leerplannen.


Voor elk leerjaar is er een gevarieerd aanbod activiteiten waarbij alle muzische domeinen evenwichtig aan bod komen: beeld, muziek, beweging, drama en media . Aan het einde van de maand brengen de leerlingen verslag uit of zetten ze hun beste beentje voor tijdens een toonmoment. In onze schoolkrant BRUG komt steeds een uitvoerig relaas. Maar ook op de schoolsite: muzescoop!

Onze nieuwste taalmethode Nederlands.