De spontaneïteit bij de kleuters van de tweede kleuterklas.

In de tweede kleuterklas staan er twee dingen centraal: namelijk het welbevinden en de betrokkenheid. Met het welbevinden bedoelen we dat het kind zich goed voelt in de klas, waardoor het kind optimaal kan functioneren.

Daarbij wordt de sociale en de emotionele ontwikkeling gestimuleerd. Het is belangrijk dat de kleuters verschillende soorten gevoelens kunnen herkennen bij zichzelf en bij anderen en dat ze die kunnen uitdrukken in allerlei activiteiten. Zo komt het rollenspel in de tweede kleuterklas veel aanbod.

Met betrokkenheid bedoelen we het aandachtig en geconcentreerd bezig zijn tijdens klassikale en groepsactiviteiten, waardoor de totale ontwikkeling positief evolueert.

Door vaak muzisch om te gaan met lichaamshoudingen, bewegingen, geluiden, materialen, muziek,… komen de grove en fijne motoriek aan bod.

Schrijfdans en schrijfstart zijn twee methodes waarbij de fijne en grove motoriek tot uiting komen. Bij schrijfstart, komt het er op aan dat kinderen een correcte pengreep en schrijfhouding aannemen.

In verband met de taalontwikkeling bij 4-jarigen wordt er al spelend omgegaan met de verschillende aspecten van de taal, b.v. volwaardige zinnen bouwen, spreken en luisteren verfijnen, leren communiceren,…

Door op deze manier te werken in ons klasje proberen wij het kind optimaal in zijn volledige ontwikkeling te begeleiden.

De juffen van de tweede kleuterklas

Leen De Geyter HKS3

METHODIEKEN
Onze leidsters laten zich inspireren door een hedendaags aanbod van eigentijdse werkvormen met als basis en uitgangspunt het ontwikkelingsplan en de leerplannen van het Vlaams Verbond van het Katholiek Onderwijs

Confetti is een totaalmethode voor het kleuteronderwijs. Dit betekent dat in het aanbod van Confetti de doelen en inhouden uit de verschillende leergebieden (wiskunde, taal, l.o., wereldoriëntatie en muzische vorming) verwerkt zijn. Confetti sluit aan bij de ‘klassieke’ didactiek en methodiek van het Vlaamse kleuteronderwijs.Confetti werkt daarom vanuit belangstellingscentra en speelt in op de mogelijkheden

van de eigentijdse hoekenklas. Confetti is een totaalpakket van concreet uitgewerkte ideeën waar een leid(st)er een schooljaar lang kan uit putten.


De peuters zijn gek van de pop Jules. Maar de methode is veel meer dan de mooie klaspop. Via (voorlees)verhalen, verhaalplaten, bewegingsactiviteiten, expressie, versjes, liedjes ... wordt taal uitgelokt. Peuters oefenen sociale vaardigheden en worden uitgedaagd om in concrete, herkenbare situaties met taal om te gaan. Leerplezier en lesgeefplezier staan voorop.


Hup Jules! nodigt peuters uit om op een natuurlijke, spontane manier te bewegen. Welbevinden en emotionele veiligheid staan voorop.

De klaspop Jules gaat mee naar de gymzaal. Jules kijkt toe hoe de peuters nieuwe bewegingingen evaren en of iedereen zich daar wel goed bij voelt. Zowel kleuterleid(st)ers als leerkrachten bewegingsopvoeding vinden hun gading in het pakket Hup Jules!


Tov kleuters bestaat enerzijds uit groeimappen voor de vier leeftijdsgroepen en anderzijds uit Bijbelverhalen in Woord én Beeld. 

In elke groeimap zijn drie soorten belangstellingscentra uitgewerkt:

 + Belangstellingscentra die aansluiten bij de leefwereld van de kleuter

+ Godsdienstige belangstellingscentra met een bijbelverhaal als uitgangspunt

+ Belangstellingscentra met activiteiten rond het kerkelijke en pastoraal jaar.


1,2,3 … TECTIME kleuters”, deze bevat 30 activiteiten binnen 10 belangstellingscentra en een CD rom. Een bijzonder goed pakket, waarin heel veel technische inzichten verwerkt zitten!

 De leerkrachten krijgen per belangstellingscentrum een leerkrachtenfiche, gekoppeld aan een aantal ontwikkelingsaspecten en een drietal (leerplan)doelen die daarmee overeenstemmen. Elke activiteit krijgt zo meteen een plaats binnen het thematisch aanbod, geschikt voor de eigen klasgroep.

Annemie Beerens TKS2

Katrien Van Vrekhem HKS4


Schrijfdans is een unieke schrijf- en bewegingsmethode om kinderen vlot, vloeiend en veerkrachtig te leren schrijven.

Schrijven, schrijftekenen of –voor de allerjongsten– schrijbelen worden begeleid door muziek. In het speel- of gymlokaal of aan de tafel. In de lucht, op het bord en op papier.


Geïntegreerde agenda, rapport en leerlingvolgmodules

Een betere individuele opvolging van elke leerling doordat gegevens beter worden verzameld en geanalyseerd. Dit leidt tot een betere ondersteuning van elke leerling door elke begeleidende leerkracht:

Een betere registratie en opvolging van leerlingengegevens

Makkelijkere en efficiënte overgangsbesprekingen

MDO-rapportage

Een doelgerichte GOK-rapportage


Fundels brengt bestaande prentenboeken tot leven op de computer en stimuleert de algemene vaardigheden van het kind zoals spreken, luisteren, tekenen, schrijven en lezen.


Iedere Fundel bestaat uit zes interactieve hoeken die kinderen zelf, of met behulp van de leerkracht kunnen ontdekken.


Iene Miene Mutte is een fonkelnieuw pakket dat sterk focust op taal. Het concept is eenvoudig. Iene Miene Mutte biedt per kleuterleeftijd (peuterklas + K1, K2, en K3) vier volledig uitgewerkte bc's of thema's aan. Daarin vind je leuke voorstellen voor alle ontwikkelingsgebieden die telkens zo uitge-werkt zijn dat de activering van de taal van de kleuter daarin het belangrijkste doel is.