Sommige ouders vragen zich af wat we zoal doen in de eerste kleuterklas!
Wat gebeurt er in de klas gedurende de ganse dag?

Eerst en vooral moeten de kinderen graag komen. Hun welbevinden moet optimaal zijn, zodat ze goed kunnen functioneren in de groep. Daarbij streven wij ook naar een hoge betrokkenheid zodat hun algemene ontwikkeling in positieve zin vooruitgang boekt.

Er zijn vijf domeinen van de ontwikkeling waarin wij de kinderen stimuleren: het sociale, het motorische, het muzische, het cognitieve en tenslotte het dynamisch affectieve.

Dit wordt op een speelse manier aangebracht door onze klaspop "Jules". Een handpop waarin de kinderen zichzelf en hun gedragingen kunnen herkennen. Door activiteiten worden de eigen belevingswereld en leefwereld van de kleuters opgebouwd. Ondersteund door de verschillende hoeken en diverse materialen van de klas. Dit alles gebeurt onder begeleiding van en vanuit de creativiteit van de leerkracht.

In de eerste kleuterklas is vooral de positieve ingesteldheid van de kleuter van groot belang: zich emotioneel goed voelen, zich als persoon betrokken voelen, zich als persoon present stellen, gemotiveerd zijn, zich vitaal en gezond voelen, plezier beleven, tot rust komen, zich geborgen weten, zich verbonden voelen, interesse hebben voor anderen, nieuwsgierig zijn, initiatief nemen, betrokken bezig zijn , speels, onbevangen en creatief omgaan met de wereld.

Dus: prestatie gericht zijn is niet zozeer belangrijk maar één doelstelling willen we zeker nastreven, namelijk dat het jonge kind graag naar school gaat, dat het zich er veilig, geliefd en aanvaard voelt!

De juffen van de eerste kleuterklas

Martine Goossens HKS1

Els Van Den Bossche TKS1

Mieke Blaton TKS1

Isabelle Rouquart HKS2

METHODIEKEN
Onze leidsters laten zich inspireren door een hedendaags aanbod van eigentijdse werkvormen met als basis en uitgangspunt het ontwikkelingsplan en de leerplannen van het Vlaams Verbond van het Katholiek Onderwijs

Confetti is een totaalmethode voor het kleuteronderwijs. Dit betekent dat in het aanbod van Confetti de doelen en inhouden uit de verschillende leergebieden (wiskunde, taal, l.o., wereldoriëntatie en muzische vorming) verwerkt zijn. Confetti sluit aan bij de ‘klassieke’ didactiek en methodiek van het Vlaamse kleuteronderwijs.Confetti werkt daarom vanuit belangstellingscentra en speelt in op de mogelijkheden

van de eigentijdse hoekenklas. Confetti is een totaalpakket van concreet uitgewerkte ideeën waar een leid(st)er een schooljaar lang kan uit putten.


De peuters zijn gek van de pop Jules. Maar de methode is veel meer dan de mooie klaspop. Via (voorlees)verhalen, verhaalplaten, bewegingsactiviteiten, expressie, versjes, liedjes ... wordt taal uitgelokt. Peuters oefenen sociale vaardigheden en worden uitgedaagd om in concrete, herkenbare situaties met taal om te gaan. Leerplezier en lesgeefplezier staan voorop.


Hup Jules! nodigt peuters uit om op een natuurlijke, spontane manier te bewegen. Welbevinden en emotionele veiligheid staan voorop.

De klaspop Jules gaat mee naar de gymzaal. Jules kijkt toe hoe de peuters nieuwe bewegingingen evaren en of iedereen zich daar wel goed bij voelt. Zowel kleuterleid(st)ers als leerkrachten bewegingsopvoeding vinden hun gading in het pakket Hup Jules!


Tov kleuters bestaat enerzijds uit groeimappen voor de vier leeftijdsgroepen en anderzijds uit Bijbelverhalen in Woord én Beeld. 

In elke groeimap zijn drie soorten belangstellingscentra uitgewerkt:

 + Belangstellingscentra die aansluiten bij de leefwereld van de kleuter

+ Godsdienstige belangstellingscentra met een bijbelverhaal als uitgangspunt

+ Belangstellingscentra met activiteiten rond het kerkelijke en pastoraal jaar.


1,2,3 … TECTIME kleuters”, deze bevat 30 activiteiten binnen 10 belangstellingscentra en een CD rom. Een bijzonder goed pakket, waarin heel veel technische inzichten verwerkt zitten!

 De leerkrachten krijgen per belangstellingscentrum een leerkrachtenfiche, gekoppeld aan een aantal ontwikkelingsaspecten en een drietal (leerplan)doelen die daarmee overeenstemmen. Elke activiteit krijgt zo meteen een plaats binnen het thematisch aanbod, geschikt voor de eigen klasgroep.


Geïntegreerde agenda, rapport en leerlingvolgmodules

Een betere individuele opvolging van elke leerling doordat gegevens beter worden verzameld en geanalyseerd. Dit leidt tot een betere ondersteuning van elke leerling door elke begeleidende leerkracht:

Een betere registratie en opvolging van leerlingengegevens

Makkelijkere en efficiënte overgangsbesprekingen

MDO-rapportage

Een doelgerichte GOK-rapportage


Geïntegreerde agenda, rapport en leerlingvolgmodules

Een betere individuele opvolging van elke leerling doordat gegevens beter worden verzameld en geanalyseerd. Dit leidt tot een betere ondersteuning van elke leerling door elke begeleidende leerkracht:

Een betere registratie en opvolging van leerlingengegevens

Makkelijkere en efficiënte overgangsbesprekingen

MDO-rapportage

Een doelgerichte GOK-rapportage

 


Fundels brengt bestaande prentenboeken tot leven op de computer en stimuleert de algemene vaardigheden van het kind zoals spreken, luisteren, tekenen, schrijven en lezen.


Iedere Fundel bestaat uit zes interactieve hoeken die kinderen zelf, of met behulp van de leerkracht kunnen ontdekken.


Iene Miene Mutte is een fonkelnieuw pakket dat sterk focust op taal. Het concept is eenvoudig. Iene Miene Mutte biedt per kleuterleeftijd (peuterklas + K1, K2, en K3) vier volledig uitgewerkte bc's of thema's aan. Daarin vind je leuke voorstellen voor alle ontwikkelingsgebieden die telkens zo uitge-werkt zijn dat de activering van de taal van de kleuter daarin het belangrijkste doel is.