De derde leerjaren bieden een overzicht: wat leren we? Hoe verwerken we die leerstof? Wat zijn onze hulpmiddelen?


In ons lessenrooster merken we per week 3 uren godsdienst op.
Kinderen van onze tijd vragen zich bij godsdienst en religieuze uitingen vaak af: wat is dat? Ze leven in een maatschappij waarin alles aan bod komt en het godsdienstige maar één beperkt iets is tussen een veelheid van aanbiedingen.

Toch is het religieuze een heel belangrijke dimensie in het volop mens worden. En daar gaat het uiteindelijk om: kinderen tot open, gelukkige en hoopvolle mensen laten opgroeien. Godsdienstlessen willen deze dienst aan hen helpen vormgeven.

We gebruiken infoboek en werkboek “Jezus leeft”.


Voor het leergebied Nederlands hanteren we ‘Verrekijker’.

Verrekijker is een totaalmethode en is opgesplitst in twee delen: Verrekijker Spelling en Verrekijker Taal.

Spelling is een belangrijke basisvaardigheid waar we per week 4 keer 25 min. voor uit trekken.

Verrekijker Taal stelt de taalvaardigheid centraal waar we per week 5 keer 50 min. voorzien. De tekstsoort wordt centraal geplaatst en vanuit de tekstsoort zoomen we in op de vier vaardigheden: spreken, luisteren, lezen en schrijven.

Volgende leermiddelen zijn beschikbaar: Leesboek, werkkatern en Kweet.et. Loepje bevat het naslagwerk voor de leerlingen en de woordenlijst. De leerlingen krijgen een scheurblok ter beschikking waarin 2 niveaus aangeboden worden: recto speurder (groen), verso spion (blauw). Met de Verrekijkerbieb krijgen de leerlingen een groot aanbod van leesmateriaal.


“Kompas” helpt ons om per week 6 uren met wiskunde bezig te zijn. De methode vertrekt vanuit realistische, maar toch doelgerichte contexten; een boeiend maar overzichtelijk stukje werkelijkheid, dat binnen de ervaring van de kinderen ligt en dat steunt op hun fantasie of spel.

Iets leren, iets verwerven en ontwikkelen vraagt activiteit en inspanning van de leerlingen. Om de betrokkenheid en het welbevinden te verhogen sluiten we aan bij de leef- en ervaringswereld van de kinderen, schakelen we passend materiaal in via differentiatieblaadjes in ‘de scheurblokken’ en laten succes ervaren.

We werken rond zes leerdomeinen: getallenkennis, hoofdrekenen, cijferen, meten en metend rekenen, meetkunde en toepassingen.

In het derde leerjaar maken de leerlingen kennis met de natuurlijke getallen tot 1000. Het vakonderdeel cijferen komt ook voor het eerst aan bod.


In Wereldoriëntatie werken we met “Mundo” 9 focusthema’s uit. Deze zijn te vinden in het bronnenboek. Daarbij gebruiken we een afzonderlijk werkkatern per thema.

We werken rond twee leergebieden ‘wetenschappen en techniek’ en ‘mens en maatschappij’.

Met onze derdeklassers doen we ook heel wat leeruitstappen. Naast het exploreren van de natuur in een herfst-, winter- en lentewandeling wordt er in het derde ook heel wat aandacht besteed aan de uitbreiding van de schoolomgeving. We verkennen Zottegem en de deelgemeenten.


Ook wordt er gewerkt rond muzische vorming.

Voor dit leergebied werken we in de activiteiten rond de vijf verschillende muzische domeinen: beeld – muziek – drama en muzisch taalgebruik – beweging – media.


In muzische vorming werken we ook domeinoverschrijdend. De meeste activiteiten hebben een uitgesproken domeinspecifiek karakter. Andere activiteiten hebben een meer gemengde muzische invulling.


Het domein ‘media’ komt frequent als deeldomein aan bod binnen de lessen beeld, drama of beweging. De kinderen maken ook kennis met kunstwerken, theaterteksten, gedichten, filmfragmenten, hedendaagse en klassieke muziek of brengen een bezoek aan een museum. 

                                                                                 
Ook krijgen de leerlingen 2 uren L.O. per week en om de 14 dagen zwemles, die doorgaat in de Bevegemse Vijvers, telkens onder deskundige begeleiding.


Ze kunnen ook genieten van een sportieve week, waar ze initiatie krijgen in verschillende sporten en zich op sportief vlak kunnen meten met mekaar.                       Samen wordt er ook gemusiceerd, gezongen en gedanst, naar verschillende soorten muziek geluisterd en ook vergeleken, muziekinstrumenten herkend en gehanteerd, naar optredens gegaan die aangepast zijn aan hun niveau.     

          
In de lessen beeld is er gelegenheid om creatief tewerk te gaan met verschillende materialen en knutseltechnieken.  

                                                
In drama/muzisch taalgebruik wordt zowel met lichaam als met de geest gewerkt, om op een originele manier iets naar voor te brengen, toneel te spelen, poëzie te maken…


Op die manier proberen we als leerkrachten van het derde leerjaar de talenten van elk kind te ontwikkelen.


Anne De Vleeschouwer H3B

METHODIEKEN
Onze leerkrachten laten zich inspireren door een hedendaags aanbod van eigentijdse methodieken met als basis en uitgangspunt de eindtermen en de leerplannen van het Vlaams Verbond van het Katholiek OnderwijsGeïntegreerde agenda, rapport en leerlingvolgmodules

Een betere individuele opvolging van elke leerling doordat gegevens beter worden verzameld en geanalyseerd. Dit leidt tot een betere ondersteuning van elke leerling door elke begeleidende leerkracht:

Een betere registratie en opvolging van leerlingengegevens

Makkelijkere en efficiënte overgangsbesprekingen

MDO-rapportage

Een doelgerichte GOK-rapportage


De koffers van Pistache zitten boordevol materiaal om kinderen op jonge leeftijd vertrouwd te maken met een nieuwe taal: Frans.

We werken met levensecht audiovisueel materiaal (door Franse kinderen gebracht) en leuke illustraties van situaties die heel herkenbaar zijn voor kinderen. De dozen zijn flexibel te gebruiken, op het niveau van de groep. Frans wordt gebruikt als middel om Pistache en zijn vriendjes te leren kennen en om heel wat leuke dingen te doen.


1,2,3 … TECTIME kleuters”, deze bevat 30 activiteiten binnen 10 belangstellingscentra en een CD rom. Een bijzonder goed pakket, waarin heel veel technische inzichten verwerkt zitten!

 De leerkrachten krijgen per belangstellingscentrum een leerkrachtenfiche, gekoppeld aan een aantal ontwikkelingsaspecten en een drietal (leerplan)doelen die daarmee overeenstemmen. Elke activiteit krijgt zo meteen een plaats binnen het thematisch aanbod, geschikt voor de eigen klasgroep.
Kompas is een nieuwe wiskundemethode voor het lager onderwijs, opgebouwd en uitgewerkt conform de eindtermen en de leerplannen.

Kompas biedt ...

+ een geleidelijke, systematische en rustige opbouw van de inhouden + voldoende inoefening van de basisleerstof + regelmatig herhalingsoefeningen om de leerstof vast te zetten + een realistische instap en terugkoppeling naar de realiteit + per wiskundedomein een vijftal toetsen per jaar + mogelijkheden tot actief onderwijs om de leerlingenbetrokkenheid te stimuleren + een zorgbrede invulling met een goed gestructureerde instructie en met aandacht voor verlengde instructie en remediëring volgens het BHV-modelDe methode Kinderen en hun sociale talenten bestaat uit een activiteitenmap met een rijke inhoud om de sociale vaardigheden van kinderen te ontwikkelen.


De mappen Muzische Vorming zit boordevol eigentijdse, leuke en creatieve werkvormen. Met meer dan 50 activiteiten is deze map een onuitputtelijke bron van inspiratie. Het aanbod is gespreid over 9 tot 12 thema’s(*) en evenwichtig verdeeld over de verschillende domeinen van muzische vorming: beeld, muziek, beweging, drama en media.

De mappen zijn afgestemd op de leerplannen muzische vorming en garanderen een verticale leerlijn van het eerste tot en met het zesde leerjaar.
Mundo is ons totaalconcept voor wereldoriëntatie.
LAAG 1 is een laag waar een systematische en thematische aanpak gehanteerd wordt.

Aan de hand van 9 focusthema’s worden de MOET-doelen uit het leerplan bereikt. Deze 9 focusthema’s focussen telkens op één gebied in wereldoriëntatie.

Zo zijn er: histo.mundo, geo.mundo, bio.mundo, techno.mundo en 

socio.mundo

LAAG 2 en LAAG 3 zijn dan twee thematische lagen, waarin de MAG-doelen uit het leerplan nagestreefd worden. Ook in deze lagen behouden we de opdeling in 9-voud.Diggi's Toolkit is een gebruiksvriendelijk softwarepakket dat voorziet in een compleet stel ICT-tools, op maat van de leerlingen in de basisschool.
Op een structurele manier wordt wekelijks een halve lestijd op het uurrooster besteed om een welbepaald opvoedingsaspect in

de schijnwerper te plaatsen: gezondheid, milieu, pestgedrag, sociale vaardigheid, leren leren en verkeer. Om de slagkracht te

vergroten gebeurt dit in de mate van het mogelijke gelijktijdig voor heel de school! Stuk voor stuk items waar uiteraard het hele

jaar door en in allerlei activiteiten aandacht wordt aan besteed maar toch vindt ons team het noodzakelijk om expliciet tijd te ma-

ken voor deze belangrijke aspecten van het opvoedingsproces van onze leerlingen.

Didier Coppens T3A

Monique De Geyter H3ABoek-e, spreek uit ‘boekie’, is de digitale versie van Kompas, Mol & Beer, Mndo, Kameleon, Beaufort... Met boek-e’s worden die probleemloos geprojecteerd op het Smartboard in elke klas.
Naast alle materiaal van de methode vind je in een boek-e ook geluids- en videobestanden, internetlinks, extra beeldmateriaal en foto’s, tekstbestanden ...SMART Notebook is een gebruiksvriendelijke applicatie waarmee interactiviteit toegevoegd wordt aan de lesactiviteiten via een reeks krachtige educatieve hulpmiddelen.
Deze agenda’s zijn een instrument waarbij de leerlingen hun talenten kunnen ontdekken. Acht verschillende talenten worden voorgesteld door acht verschillende  kleuren en  figuren. Doorheen het schooljaar komen deze talenten  in elk leerjaar aan bod.
Het link.mundopakket heeft als doel om vanuit wereldoriëntatie de stap te zetten naar taal en wiskunde aan de hand van een contractwerkbundel gekaderd in een wereldoriëntatiethema.


Elk thema bestaat telkens uit enkele bladzijden per taak die de leerlingen zelfstandig kunnen maken. Het zijn fiches die vlot in te voeren zijn in een hoeken - of contractwerk.
‘Jezus leeft’ is onze gloednieuwe godsdienstmethode voor de eerste en tweede graad. De methode biedt concrete voorstellen van lesuitwerking volgens het, maar met ruimte voor creatieve invulling. Het motto:dienstbaar zijn aan het godsdienstonderricht, de goede wil van de leerlingen aanspreken en luisteren naar de stem van God.

Jezus leeft! wil voldoende kansen scheppen om de leerlingen in contact te brengen met de christelijke boodschap, in respect voor hun persoonlijke levensbeschouwelijke en religieuze groei.


Voor elk leerjaar is er een gevarieerd aanbod activiteiten waarbij alle muzische domeinen evenwichtig aan bod komen: beeld, muziek, beweging, drama en media . Aan het einde van de maand brengen de leerlingen verslag uit of zetten ze hun beste beentje voor tijdens een toonmoment. In onze schoolkrant BRUG komt steeds een uitvoerig relaas. Maar ook op de schoolsite: muzescoop!

Onze succesrijke spellingmethode Nederlands.

Onze nieuwste taalmethode Nederlands.