In de derde kleuterklas bereiden we ons voor op de grote stap naar het eerste leerjaar; spelend leren is onze leuze.


Daartoe zijn allerhande materialen aanwezig in de klas: constructiemateriaal, gezelschapsspelen, materialen voor rollenspel, computers met educatieve cd-roms, puzzels, tekenmateriaal en veel meer. We werken telkens een week rond een belangstellingscentrum. Thema’s die ieder jaar terugkeren, denk maar aan terug naar school, Sint en Piet, Pasen,… , worden telkens anders ingevuld dan in de 1ste en 2de kleuterklas. Uiteraard werken we in de 3de kleuterklas ook specifieke thema’s uit die voorbereiden naar het eerste leerjaar zoals vormen, cijfers en letters, de tijd, mijn tand valt uit,… Regelmatig vormt ook een prentenboek eens het uitgangspunt van een thema, want de Nederlandse taal speelt toch een belangrijke rol in onze school.


Wij maken ook gebruik van een aantal ontwikkelingsdoelen, die omschrijven wat we met elke activiteit willen bereiken. Deze vinden we terug in het ontwikkelingsplan voor de katholieke kleuterschool en gaan over positieve ingesteldheid, emotionele, sociale, morele, godsdienstige, muzische, motorische, zintuiglijke ontwikkeling, taalontwikkeling, denkontwikkeling of ontwikkeling van de zelfsturing.

Er wordt ook heel veel aandacht besteed aan het sociale gedrag van de kleuters. Het is belangrijk dat ze zich goed voelen in de klas en graag samenzijn met anderen.

Leren samenwerken en samen spelen zijn belangrijke doelen. Het is ten slotte niet gemakkelijk om de hele dag met zo velen samen te zijn en rekening te houden met elkaar.


Ook zelfstandigheid is een belangrijk punt, evenals leren hulp vragen aan de juf of aan een vriendje. De kleuters leren zelf hun materiaal bijeen zoeken, zelf op te ruimen. Wij kauwen niet alles voor maar we leren de kinderen probleemoplossend denken en stappenplannen maken voor iets wat ze willen.

In de derde kleuterklas wordt de Toetertest afgenomen om een beeld te krijgen van het kennen en kunnen van de kleuters. Dit geeft ons een beeld of we aan eventuele tekorten moeten werken. Er zijn contacten voorzien met de ouders om deze resultaten te bespreken.

Regelmatig zijn er integratiemomenten met het eerste leerjaar. Dit om de overgang van kleuter naar lager kleiner te maken. Enkele voorbeelden van zo’n momenten: samen zingen, samen op stap naar het bos, klaswisseling,… Laat de grote stap maar komen!!!


De juffen van de derde kleuterklas

Marleen Van Herzeele HKS5

METHODIEKEN
Onze leidsters laten zich inspireren door een hedendaags aanbod van eigentijdse werkvormen met als basis en uitgangspunt het ontwikkelingsplan en de leerplannen van het Vlaams Verbond van het Katholiek Onderwijs

Confetti is een totaalmethode voor het kleuteronderwijs. Dit betekent dat in het aanbod van Confetti de doelen en inhouden uit de verschillende leergebieden (wiskunde, taal, l.o., wereldoriëntatie en muzische vorming) verwerkt zijn. Confetti sluit aan bij de ‘klassieke’ didactiek en methodiek van het Vlaamse kleuteronderwijs.Confetti werkt daarom vanuit belangstellingscentra en speelt in op de mogelijkheden

van de eigentijdse hoekenklas. Confetti is een totaalpakket van concreet uitgewerkte ideeën waar een leid(st)er een schooljaar lang kan uit putten.


Tov kleuters bestaat enerzijds uit groeimappen voor de vier leeftijdsgroepen en anderzijds uit Bijbelverhalen in Woord én Beeld. 

In elke groeimap zijn drie soorten belangstellingscentra uitgewerkt:

 + Belangstellingscentra die aansluiten bij de leefwereld van de kleuter

+ Godsdienstige belangstellingscentra met een bijbelverhaal als uitgangspunt

+ Belangstellingscentra met activiteiten rond het kerkelijke en pastoraal jaar.


1,2,3 … TECTIME kleuters”, deze bevat 30 activiteiten binnen 10 belangstellingscentra en een CD rom. Een bijzonder goed pakket, waarin heel veel technische inzichten verwerkt zitten!

 De leerkrachten krijgen per belangstellingscentrum een leerkrachtenfiche, gekoppeld aan een aantal ontwikkelingsaspecten en een drietal (leerplan)doelen die daarmee overeenstemmen. Elke activiteit krijgt zo meteen een plaats binnen het thematisch aanbod, geschikt voor de eigen klasgroep.


Schrijfdans is een unieke schrijf- en bewegingsmethode om kinderen vlot, vloeiend en veerkrachtig te leren schrijven.

Schrijven, schrijftekenen of –voor de allerjongsten– schrijbelen worden begeleid door muziek. In het speel- of gymlokaal of aan de tafel. In de lucht, op het bord en op papier.

Katrien Van Vrekhem HKS4

Annemie Beerens TKS2


De koffers van Pistache zitten boordevol materiaal om kinderen op jonge leeftijd vertrouwd te maken met een nieuwe taal: Frans.

We werken met levensecht audiovisueel materiaal (door Franse kinderen gebracht) en leuke illustraties van situaties die heel herkenbaar zijn voor kinderen. De dozen zijn flexibel te gebruiken, op het niveau van de groep. Frans wordt gebruikt als middel om Pistache en zijn vriendjes te leren kennen en om heel wat leuke dingen te doen.


“Schrijfstart” is een uitgebreid oefenprogramma met een praktische handleiding om een juiste schrijfhouding en schrijfbeweging aan te leren en om de schrijfnauwkeurigheid

te bevorderen.


Geïntegreerde agenda, rapport en leerlingvolgmodules

Een betere individuele opvolging van elke leerling doordat gegevens beter worden verzameld en geanalyseerd. Dit leidt tot een betere ondersteuning van elke leerling door elke begeleidende leerkracht:

Een betere registratie en opvolging van leerlingengegevens

Makkelijkere en efficiënte overgangsbesprekingen

MDO-rapportage

Een doelgerichte GOK-rapportage


Fundels brengt bestaande prentenboeken tot leven op de computer en stimuleert de algemene vaardigheden van het kind zoals spreken, luisteren, tekenen, schrijven en lezen.


Iedere Fundel bestaat uit zes interactieve hoeken die kinderen zelf, of met behulp van de leerkracht kunnen ontdekken.


Iene Miene Mutte is een fonkelnieuw pakket dat sterk focust op taal. Het concept is eenvoudig. Iene Miene Mutte biedt per kleuterleeftijd (peuterklas + K1, K2, en K3) vier volledig uitgewerkte bc's of thema's aan. Daarin vind je leuke voorstellen voor alle ontwikkelingsgebieden die telkens zo uitge-werkt zijn dat de activering van de taal van de kleuter daarin het belangrijkste doel is.